Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/597

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


592 Nom)HE BERGENHUS AMT. fjorden hører til herredet 11 gaarde, der ligger Samlede om Lote og ved Henneskarets da1føre, samt Aasegaardene paa afsatsen over Aaseneset. Paa sydsiden af fjorden ligger herredetS tættest bebyggede strøg langs Gloppefjordeus øststrand og om Gjemmestad kirke paa vestsiden. Med undtagelse af nogle gaarde og p1adse paa begge sider af Hyefjordens munding, er denne fjords strandsider lidet beboede ligesom ogsaa Hopedalen. I 0mmedalen og ved Emjellenvatn er nogle gaarde og pladse. Som regel hører til hver gaard en sæter, og disse ligger enten i da1ene eller oppe paa fje1dsiderne. Gloppen herreds m.atrikulsky1d er l 222.85 mark. Gloppen herred har ifølge den trykte matriku1fortegnelse 77 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulsky1d havde en gjennemsnitsskyld af 15.88 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaar-dsnummere delt i 352 særskilt sky1dsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folke- tæl1ingen i 1891, var samlet i 325 selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matriku1skyld var 3.76 mark. GjennemsnitSværdien af skyldmarken i 1894—1898 var 1389.00 kroner, i 1895—-1899 1 354.00 kroner efter den officielle statistiks beregninger. Efter sorenskriverens Opgaver over solgte faste eiendomme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 23 eiendomme betalt med 574.00 kroner. 0pgaverne over husdy1—hold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen 1891. Gloppen præstegaard, Veø-eide, indre, har efterat være reduceret i henhold til lov af 19de juni 1882 en Skyld af mark 13.7O (før reduktionen 20.18) og følgende arealer: Hovedbruget, dyrket mark . 10 107 ha. Udyrket mark .... . l4 805 » Tun og have .... 1 778 » Indhegnede havnehager . 3 7 7 O » 29 96O ha. I1npedimenter . . . 1 869 ha. 4 husmandspladse . 8 836 » 4O 665 ha.