Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/590

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GI.oPPEN HEHRE1). 1 585 Evig is og sne. Km.2 Del af Sørsenbræ ..... . 0.42 Bræ sydvest for Sørsenbræ . . . . 0.11 Del af bræ vest for Sørsenvatn . . . 1.19 Paa Rete1n ........ . O.43 Bræ vest for sidstnævnte ...... O.12 Sam1et areal af evig is og sne 2.27 Geologi. Det faste fjeld i Gloppen herred bestaar langs fjorden og opover dalen af grundfjeldets bergarter, i høiden ligger Skifer. V I den vestlige del, vest for Hyefjorden, kommer ind en del af det store sandsten— og konglomeratfe1t fra Daviken. Ved Vassenden ved BreimSvatnS nordende ligger en terrasse, 75 m. o. h. Vandet har været en gammel fjOrdvik. Nordvest for Vassenden ligger terraSse ved Eide, 72 m. o. h. Ved Ry.s;færen ligger en terrasse, 94 m. o. h. I Hyefjorden ligger der en moræne foran Hopevatn, paa hvilken moræne kirken ligger. Elven flyder ud i 2 arme paa hver side af morænen, der har meget Store blokke. En moræne eller terrasse ligger ved Aa, mellem 0mmeda1Svatn og fjordbunden. Af de til herredet hørende elve er de større: Oseelven, Soleimselven, Breimselven og ()mmedalselven omtalt under vasdra- genes almindelige beskrivelse (bind I, pag. 298 fg.). Ryggelven dannes ved sammenløb af Traugdalselven, der gaar fra Stygvatn med sterkt fald i nordøstlig retning, danner et lidet tjern og derefter Traugda1svatn, hvorpaa den gaar i nordøst1ig retning til vest for Moen, og Langedalselven, der kommer fra skaret øst for Blaafjeld, løber ned igjennem Fitjedalen og danner Langedalsvatn, hvorpaa den gaar nordlig, optagende en elv fra Breidalen, til Moen, hvor den forener sig med Traugda1selven. Vasdraget gaar herfra i nordlig, nordveStlig og nordøstlig retning og falder ved Rygøren ud i Gloppefjorden. H()pedalens vasdrag udspringer øverst i dalen vest for Skil- breivatn og lige ved grændSen mod Kinn, løber nedigjennem dalen i østlig og sydøst1ig retning, danner Skilbreivatn, fra hvis østende det gaar i nOrdøst1ig retning med bugtet løb og ringe fald ned igjennem Hopeda1en, danner Hopevatn og falder ud i HyefjordenS’buud forbi gaarden Strømme. Vasdraget optager mange tilløb fornem1ig paa nordsiden af den store bræ.