Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/583

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


å-N—Z NORDRE BERGENHUS AMT. hvis gjennemSnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.19 mai-k. 3 brug af Skyld 3.02 mark er skog eller vand eller lignende ubeboede skyldsatte brug. Gjennemsnitsværdien af Skyldmarken i 1894—98 var kr. 2 391, i l895—-99 kr. 2265 efter den officielle statiStiks beregninger. Efter sorenskriverens opgaver over solgte faste eiendomme i l895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i l895 solgte 9 eien- domme betalt med kr. 1 188. A Følgende 8 gaarde har mat1—ikulskyld over 5 Sky1dmark: HomiøZ(7ale)? þl’((?8l((3g(I(l)’(Z, bestaaende af to til hinanden stødende brug, Kirkh()r)ae, af Skyld å3.45 111ark, og „Dø(lho“)“)z(), af skyld 3.11 marl(. har ikke været gjenstand for re(luktion efter lov af l9de juni l882. Efter SognepræStenS skematiske opgave af 189l har gaarden følgende a1—ea-ler m. v.: l§Zirkhorne har ca. 6 ha. indmark, ca. 2 l1a. ud1nark; Lødhorne har ca. 4 haɔ. indn1ark og ca. 7 ha. udmark. §5kogenS fladeindl1old: Paa LØ(—lh()1’1“I(ï er ca. 2—l lia., paa Kirk- l101’1lG antagelig noget mindre. Skogen bestaar af furu og løvSkog, især birk; den er ikke tilstrækkelig til gå1a1’(l(?11S behov. Besætning: Paa Kirkhorne l hest, 6 kjør og 4—5 faar, paa Lødl1orne l hest, 5 a 6 kjør og 8—l() faar. (.ijennemsnitlig av1ing paa begge brug tilsammen: 15 a 16 tdr. haVre, 35 tdr. poteter samt etpar tøn(ler byg og rug. B ha-§m(m(lspla(l-S—e (paa Lødl1orne) med tilsammen ca. 2 ha. ind- marl(. besætning 4 kjør og en av1ing af 5 tdr. havre, 8 tdr. pOteter. Lødhorne vil antagelig blive solgt i nær fren1tid. Hatleli(le)z, ogsaa kaldet Sll)’“6l)2“(Z67)W, af skyld 5.31 mark med 3 l1usmandsp1adse. ()tredal, a1n1. Skr. ()tfeø-dal (5.25). Otredal (5.613Î). Kirkh()rne (6.73) med 2 husmandSpladse. Svor, ytre (6.47). .]z(f(Z((Z, Skr. alm. Jute(lal eller Jufte(lal (7.17). Holmøiene, Skr. a11n. Holmø (5.44) med 2 hus1nandspladse. HoZmøie)Ze (5.74) med 3 husmandspladSe. “ bl gaarde har matrikulskyld mellem 3 og 5 skyldmark. Matrikulskyld mellem l og 3 skyldmark har 77 brug, og 42 brug har under l skyldmark. Gamle navne paa gaarde er: Horninda1 H or)ay)2jadalr. FriSliden Fr“i())“ekslíð. N ave1saaker ZVaglsakr. Otredal ()tx“z(dalr;? Horne, ytre H or)a.yn.