Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/580

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestHORNINDALEN HEHRED. 575 Hornindalsvatn og elven fra vandet op igjennem dalen er nogenlunde rig paa fisk, særlig paa ørret. I vandet er derhos røyr og aal. J o r d S mo n e t bestaar hovedsagelig af sand, sandb1andet ler og tildels ler med muld1ag ovenpaa af omtrent en fods tykkelse. Myr forekommer ogsaa paa flere steder. Udsat for frost paa kornet er særlig gaardene øverst i dalen mod amtsgrændsen. I sterk frost kan kOrnet fryse hele stræk- ningen ud til HornindalSvatn. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .......... 2.0 km.2 Eng . . 6.(3 » Ager og eng . . . . . . . . 8.6 km.2 Skog ............. . 88.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, 1nyr, Sne, is . . 273.4 » Sum 37O.() km.2 Udsæd og avl pr. maal samt fo1dighed: Udsæd D n1aa1. Av1 pr. maa1. Fo1dighed. Byg .... 45 1. 1.8O hl. 4 Blandkorn . . 65 » 2.60 » 4 HaVre. . . 9O » 2.4O » 3 Poteter . . 290 » 20.00 » 7 Græsfrø . . . 3 à 4 kg. Hø 5 à 60O kg. Af nyland er adskilligt bleven opryddet i de senere aar. Dyrkning af korn er a-ftaget meget. Ved udgangen af 1895 fandtes 3 slaamaskiner. I 1890 var her ingen. Paa begge sider af dalen ovenfor Hornindalsvatn er flere større strækninger saavel indmark som udmark, der egner sig særdeles for opdyrkning, og det antages, at kun en mindre del af dalens dyrkbare jord er opdyrket Herredsstyre1sen har anslaaet arealet af d yrkbar, men udyrket jord til 650O maal, værdien af l maal jord til 250 kr. og omkoStningerne ved dyrkningen af 1 maal til 6O—7O kr. H j emmehavnene er utilstrækkelige, hvorfor fje1dbeiter eller sæterhavne benyttes overalt. Gode fjeldbeiter er der øverst i dalen og i Heggebygden.