Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest1.YS’1—Hu HH1mE1). 53 kors dele var flyttet ned i kirken, og det lykkedes nogenlunde at rekonstruere korets indre oprindelige i11(lredning. Ligesom i Kaupanger kirke findes her et galleri rundt korets B sider i nord, øst og syd, der ialfald nu bæres af 2 søi1er inde i koret og af de to nærmest midten staaende seiler i skibets østre søi1erække, medens det tilsvarende parti i Kaupauger kirke hviler selvstændig paa 4 i selve koret reiste hjørnesøiler. Paa gavlerne er i lighed med Borgund kirke —=— drage- hoveder og kors opsatte. Den gamle kirke selv har intet bevaret af ornamentik undtagen en simpel, men smuk fletverksbue over indgangsdøren paa Vestsiden Den nordre dør — i UrneS kirke saa rigt smykket —— er her uden al orna-mentik. Forfú)“z-S ZfíW)“’kj(l var FO1’ÊH11 annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt. I 1854 fandtes i kirken en liden og to større klokker af gammel form. Den første havde en indskrift uden tvil fra det l3de eller 14de aarhundre(le, paa hvilken der stod med forkortet skrift: «ChristuS vincit, Christus regnat, 0hristus imperat» eller «Kristus seirer, Kristus regjerer, Kristus hersker». Biskop ZV(’l(m(t)2—fl siger i Urda I, at «i Kirkegjærdet ligger en Ba-utasteen, 6?’Zi Al. lang, ’Öø“s Al. bred og 11Û1:2 A1. tyk. I Kirken selv findes endeel Helgenbilleder». Om Fortun gamle kirke gik det sagn, at den med de om1iggen(le gaarde paa en ko11firmationssøndag ’skulde blive knust af en uhyre klippeblok, den saakaldte BoreSten, der lige over kirken truer med at fa1(le ned fra den næsten lodrette fjeldside. Af de1me grund l1o1(ltes der i mange aar ikke konfir- mation i den gamle kirke. Nes kirke er en langkirke af tømmer, opført l835 med 15O siddepladse. Nes ældre kirke omtales i en visitatsanordning 1323 og kort efter ca. 1360. Den 11edtoges 1886, da den nye kirke indviedeS. Ness kirZ1:ja var Nes annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt senest 1341. I Bergens museum er to billeder fra kirken, det ene fore- stillende jomfru Maria med jesusbarnet i det midtre felt med sidebilleder; det antages at være fra det 14de aarhundrede Det andet billede forestil1er korsfæstelsen og har paa hver side 3 side- billeder med Scener fra lidelseshiStorien; det antages at være fra midten eller enden af det 13de aarhu11drede. Efter K)”axfl skal der viseS tomten af et kapel i sæterda1en E11gedalen i Gaupne sogn, hvor der før dreves myrjernsti1virkning. Om der her har været nogen kirke, er vel tvi1Son1t. Sands kirkja paa Sande i Dale sogn skal have bestaaet som kapel endnu i 16de aarhundrede