Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest52 NoR1)P1E BEP.GBNHUS AMT. havde i 1329 staaet saa længe ledig (nem1ig over et halvt a-ar), at besættelsen ifølge det lateranske konciliums statuter tilfa1dt metro- politanen,og i medhold deraf bortgav erkebispen den i Oktober til en af sine korsbrødre, sa-mt meldte dette straks efter til Audfinn med bøn om, at han vilde oplade kirken til denne, naar han ind- fandt Sig. Men hertil svarede Audfinn, a-t han gjerne skulde have føiet sig efter hans ønske, hvis han ei allerede i september, paa sin visitatsreise i Sogn, havde bortgivet kirken til en af sine egne klerker, der havde studeret i Cambridge; erkebiskopen, sagde han, var desuden feil u11(lerrettet, naar han troede, at Da1e kirke allerede havde staaet ledig i mere end et halvt aar, thi den forrige besidder havde først in(lgivet sig til resignation den 13de august. «Gud ved, siger han, at vi ville og skulle 1igesaavel her- efter søge Eders hæder, som vi hidtil har søgt den, og overholde den ubeskaaret, vor egen og vor kirkes ret uskat, og Gud j“o)”la(le dem, som vilde Z((lsaa lz;e(lragt mellem ()s.» Gaupne kirke er en langkirke af tØl11111e1’, opført efter 1722 med l330 siddepladse. Gaupne ældre kirke var en stavkirke og hørte efter 11og1e udSkjæ1—inger paa nogle dørstolper i den nuværende kirke til den sogn-valdreSke type af stavkirker. Kirken nævnes første gang l306 og senere ved aar l3l3O. Kirken omtales allerede i en «besigtigelse» af 1709 som en «tømmerkirke». At den ældre, revne kirke oprindelig har været en stavkirke, bevidner dens stolper. G—az1WZ)na k1irl1;ja Var Gaupne a11I1GkSkl1’kGS gamle navn. Ege11 præst er nævnt 1306. Fortun kirke er en langkirke af tøm1ner, opført l879 med 336 siddepladse. Fortun ældre kirke var en stavkirke, som blev flyttet fra Fortun til Fantoft ved Bergen, hvor den nu staar-. Den synes at maatte være opført nær den tid, da Kaupanger og Aardal kirker blev reiste, med hvilke den har adskillige lighedspunkter. Den nævnes første gang 1323. Fortun kirke var en treskibet kirke af den mangesøilede sognske type med l4 — paa sædvanlig maade fladhug11e — søiler i det indre, 5 paa hver la-ngside og 2 paa hver s1nalside mellem hjørnesøilerne. I 1884, efterat Sognet i 1879 havde faaet ny kirke, blev den gamle stavkirke indkjøbt af konsul F. Gade og ført til Bergen, hvor den atter blev opsat paa eierens landsted Fantoft; af den oprindelige kirke var da blot skibet ti1bage. Kirken blev da under ledelse af konservator A. Lorange restaureret af arkitekt J0achim Mathiesen. Ved restaurationen viste det sig, at flere af det forsvundne