Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/578

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HoRN1N1)AI.EN HEHBE1). 573 Vest for disse fjelde gaar en sæterdal fra Hor11indalen nord- lig om Buvatn og Blaavatn og ender nær herredsgrændsen. Vestenfor dalen gaar en ryg til toppen San(Zj)’el(l, 1186 m. Fra gaarden Famaem(el gaar i sydlig retning Hjorfdalen til Hjortdalssætrene, bøier her nordøst og fortsætter til henimod herredSgrændsen. Sidedal til Hjortdalen er Br“u(lale)a, der fra Brndal sæter gaar nordvestlig og ender nær herredsgrændsen; fra den gaar Skipe(lalen mod nord til Skipedalseggens sydskraaning. Noget ovenfor Hjortdalssætrene gaar den trange Litledalen mod nord. 0mkring disse dale og op mod herredsgrændsen ligger ad- skillige høie fjelde som L(m(l(lalstm(ler)Ze mellem øvre del af Hjort- dalen og Litledalen og den bratte Litledalseggen mellem Litledalen Og Skipedalen. Paa Vestsiden af Brudalen naar Ei-(ekegge)2 1255 m., der gaar over i KF;iven, hvis sydskraaning fra Hor“)2.§)Ziakken falder meget steilt mod HornindalsVatn. ()Z’Y’é(Z(Ll6l2 gaar fra Otredal ved Horninda1sVatn 11ord1ig paa Vestsiden af sidstnævnte fjeld Snef((e)z, 1111 m., og Navel-s(((zZ.?(1);)f)’eZ(l, 921 m., ligger paa grændsen mod Volden og R(mg1—øt();yg(W, 89—L m., vestenfor Otre- dalen. Vest for Grimsli er nogen bebyggelse. Hegge(Zalen gaar fra Mæleim nordvestlig, derpaa et kort stykke nordøst1ig og saa mod nord om Heggedalsvatn, hvorpaa den faar retning i nordøst. I denne da1s nedre del er nogle gaarde; ovenfor Heggedals- vatn kun enkelte Sætre. Vestenfor Heggedalen ligger ]fmÎtegge)?, l170 m., straks inden- for Eid grændse og Lovma)2(len, 847 m. I den vestlige del er flere gaarde og p1adse omkring Heggen. Der er faa Sætre i forhold til gaardene. Evi g is o g sne. Der er enkelte mindre b“V’(8(97l’ iWdette herred, saaledes paa nordskraaningen af GZ*l“ZZ(’)”6g(j6’)l og Gulekop, paa fjeldet Vest for BZ(l(tL’(tf()2, paa .L(t)2(l(Zál-§ZVl“þl(Z(3)’)2(? og paa Br(eZä-(?gg(m. Km.2 Sandfje1d . . . O.41 Litledalseggen . . . 0.11 Landdalstinderne . . 1.37 Brækeggen . . . . O.27 Sam1et area1 af evig is og sne . . 2.16