Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/569

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


564 NoB1)BE BERGENHUS AMT. og pladse. Min(lre tæt er Hornindalsvat11s øvrige strand samt fjordens strandsi(ler udenfor de anførte strøg. Endel Sætre ligger i dalen ved Storesætervatn, i den øvre Hjelmelandsdal, i den øvre Staareimsda1 samt paa de mod Eids- fjorden og Eids(lale11 ven(lende fje1dsider, men her fornemlig paa dalens nor(lside. BebyggelSen paa gaardene er ganske god. Bygningerne er af træ og er rummelige og nette. Her har næsten overalt været udSkiftning. Ved Eidsfjord ligger strandstedet N()Wr(Zjjo“ɔ”(lei(let. Paa strandSte(let bor smaafolk, haandværkere fiskere og smaa gaardbrugere. Stedet har vokset op, uden at der har været nogen regel for bebyggelsen. Husene ligger derfor tildels klinet ind paa hverandre Vandforsyningen sker gjennem en brønd, der ligger ved poStveien. Dette strandsted havde i l891 393 indbyggere, og antallet af beboede huse var 75. Strandstedet ligger i nogen afstand fra bryggen, hvor damp-

—skibet lægger til. Eksereerpla(lsen for Fjorde11es bata1jon ligger

nær strandstedet paa sydsiden af Eidselven. Eid herreds matrikulskyld er 970.Ö() mark. Eid l1erre(l har ifølge den trykte matrikulfortegne1se 96 gaa-rdS11ummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyl(l havde en gjennemSnitSSky1d af 10.11 mark. Ved udgangen af 1890 var herredetS gaardSnummere delt i 368 særskilt sky1dsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketæ1li11gen i 1891, var samlet i selvstændige beboede brug, hvis gjennemSnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.90 mark. GjennemSnitsværdien af skyl(lmarken i 1894—-1898 var kr. 1757.00, i 1895—1899 kr. 1799.()O, efter den officie1le stati- stiks bereg11inger. Efter sorenskriverens opgave over solgte faste eiendomme i 1895 er sky1dmarken gjennemsnitlig for de i 1895 Solgte 14 eiendomme betalt med kr. 1592.00. Opgaver11e over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Eid pr(esteg((a)—(l, ne(lbrændt l4de juli 1901, hvis oprindelige navn var J[(el, af skyld 13.88 mark har ikke været gjenstand for reduktio11 efter lov af 19de juni 1882. Sognepræsten opgiver i sin skematiSke opgave af 1891 hovedbrugets indmark til 2O ha-., udmarken, iberegnet 30 ha. skog, til 6O ha. Skogen, der bestaar af or, birk, l1asSel, rogn og ener, anføres at være tilstrækkelig til brænde og gjærdefang, derimod ikke til hustømmer. Besætning var paa hovedbruget: 2 l1este, 12 storfæ, l ungfæ og 8 faar.