Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/556

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1)Av1mñX H1—:nHE1). 551 Postaabnerier i heri-edet er: Berle, Rugsund, .4lmem2ingen, Kjøll(1s-17alen. Er-yggen, Hans i N ordfj ord, Daviken, Isene, ..4aZJ”()te)a. Der er r i g s t e1ef o n S t a ti O 11 e r paa A lmema-inge)Z, Bo-yggen, ]ØØZZ6—S’(Z[I‘Z og .Rltg8ltI2(Z. Anløbssteder i Daviken herred er: Berle, He)mø, Sk(l‘t88Zll’Ø))2l)l(322, Almem2ing, Rugszm(l, Bryggm, Hac(s, Daviken, Isene,:1alfoten. Beb y gning. Herredet er temmelig tyndt bebygget, særlig den søndenfor fjorden liggende fastla11dsstrækni11g; her er kun spredtliggende gaarde paa Strandsiderne langs FI’ØîSjØO11 og Davik- fjorden med undtagelse af strøgene omkring Rugsund og Daviken kirker, hvor der ligger flere gaarde samlede Øerne er forholdsvis godt bebygget; tættest ligger gaardene og pladsene paa Bremangerø fra Ber1epo1len og vestover samt paa RugSundøens sydlige strandside. Paa Davikfjordens nordside er i rege1e11 tættere bebygget, hvilket fornemlig gjælder de nedre dele af Nor(lpol1eidet, Ber- stadeidet, Maurstaddalen og Kjøl1esdalen. I F ørdeda1en, Myklebostad(lalen, Bortnedalen, Kjøllesdalen og paa odden mellem Eids— og Isefjordene er der nogle sætre. Daviken herreds matrikulsky1d er 1002.88 mark. Daviken herred har ifølge den trykte matrikulfortegne1Se 128 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matriku1— skyld havde en gjennemsnitsskyld af 7.83 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 388 særskilt Skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved fo1ketællingen i 1891 var samlet i 368 se1vstændige, beboede brug, hvis gjennemsnit1ige størrelse efter deres 1natrikulskyld va-r 2.72 mark. Gjennemsnitsværdien af sky1dmarken i 1894—-l898 Var kr. 1211.00, i 1895—-1899 kr. 1161.0() efter den officielle stati- stiks beregninger. Efter sorenskriverens opgave over so1gte faste eiendomme i 1895 er sky1dmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 21 eiendomme betalt med kr. 973.00. Opgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Daviken præstegaar(l, af skyld 11.93 mark, har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Efter sognepræStens skematiske opgave af 1891 udgjør gaardene area1er m. v.: