Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/543

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


538 NORDRE BERGENHUS AMT. grændSer; saaledes paa grændSen mod Eid LZmdeva)“(Zen, 792 m., og Z3Z(l(l-)Ë)“8Z(Z, 9l6 m., 1ned— etpar mellemliggende toppe; fra disse falder fjeldet temmelig jeVnt mod den fra fjorden opgaaende, tæt bebyggede ]Øøls(lal. Denne dal gaar nordlig fra fjorden og ender i Líaa(Zalsvam- -bOll)2 ved herredsgrændSen. Mellem denne dal og Maurstadda-len ligger paa grændsen mod Vannelven Dz(eegge)Z, G2“ø)zli)zakke)2 og nogle mindre toppe; nærmere mod fjorden hæver sig Vi)2(Zjîyl(lz“)a.—(], 747 m., ZlZl.(Zg]“(3Z(Z8h82Ïá og A(t8)l6—S’)2ákk6’l2, mellem hvilke mindre Dalfører gaar ind fra fjorden. Mod .Mam“sta(l(lalen er i regelen steilt fald. Denne da-l, der trænger fra fjorden nordøstlig, er nederst tem1ne1ig bred og tæt bebygget indtil NaVeVatn, hvor den faar bratte sider og gaar ind i Vannelven. Landet vestenfor MaurStaddalen er delt ved eid: ZÏ))(Zl’—9f(l(LZC2“(Zél“ gaar fra Totla11d ved fjorden over til Moldefjorden (i Selje); ÄV()T”(Z)(“)“()l“(Z(3í(Z8t gaar fra Rødehjell over til bunden af Nordpollen (i Selje) og .EZ(Z67)l“k(’lÏ(LZ(3Z gaar fra E1devik til bunden af Sørpollen (i Selje). Østlig ligger .LifleÅ;jo)”)?(øa.S“e, 5—16 m., SZo)“()ZOør)2aase, 624 m. og VasZZalseggen paa grændsen mod Vannelven, Sl(Ol’(?l-?(tSégg()ll og Kongs- ’lff(l)’(Z622W paa grændsen mod Selje Samt Na2)ehWo)“)2“ og Øiehaugen over Maurstadda1en. Mellem Berstadeidet og Nordpollei(let ligger fra grændsen mod Selje: VaZaleho)w, 562 m., S(lV(Z(3Z8ll og §3leikem(e;“ra og langs Berstadeidet Ø)“)2eveí)“e, Stei)zk()lle)2, Dy)“et og nogle flere. VeStenfor Nordpol1eidet er den største l1øide, Sy)memhor)z, 69O m. Vestenfor Eldevikeidet falder fjeldet fra toppene langs grænd- sen mod fjorden og eidet. X Langs fjorden og i de nedre dele af dalene og de nævnte eider er en nogenlunde tæt bebygning. Der er enkelte Sætre i den østlige del. Landet nordenfor Ise— og HundvikSfjo1—den fal- der fra Eid grændse indtil Krokenes steilt mod fjorden, men vestenfor dette 11es er der s1akkere, og paa Strandsiden ligger et par gaarde og pladse. Landet søndenfor Hundviksfjorden med Aa1foten- fjord og videre den i veSt1ig retning gaaende Førdedal er et vildt høifjeld, der paa grændsen mod Gloppen og Kinn har betydelige bræer. Langs herredetS grændse mod Glop- pen ligger en top syd j()r 871ýæW)”ingen, Gjegnabræen og ‘Clalj’ote- Z)l’(8é)l-S’ høieste punkt, l632 m., hvor grændsen mod Kinn be- gynder; videre mod sidstnævnte herred de trigonometriske punkter ]Øeipe)), 1 359 m., og HÏ)“elme)—2, 1 217 m.