Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/529

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


52—l NORDRE BERGENHUS AMT. Claus Frimann blev præst i Daviken i 1780 og blev der til sin død. I 1777 vandt han en litterær pris for et digt «Hornee- len»; af hans arbeider forøvrigt kan mærkes «Poetiske Arbeider», 1ste del Kjøbenhavn l788, «Almuens Sanger», sammesteds 179O, og «Den syngende Sjø111and», Bergen 1793. Desuden udgav han to sa1mesamlinger l78O og 1794, «Andagtsøvelser for Almuen» 1785, «Sø-kabinet» en opbyggelsesbog for sjømænd l793, videre «Pantia eller Selskabet for Norges Vel » og «Phøbe eller Det norske Universitet» 1811. En oversættelse af 4de bog af Æneiden udkom i Bergen i 1818, «Poetiske Arbeider» i Bergen 1829: hans sidste digt «Den bergenske Musea» udkom i Kristiania i 1829. IVelh(m(W, Som i 1851 udgav «Udvalg af Claus Frimanns Digte» kaldte ham den ypperste digteraand blandt alle de norske sangere fra den sidste halvdel af forrige aarhundrede. Peter Harboe Frimann har i det Norske Selskabs Samlinger offent1iggjort ron1an(:e11 «Aksel Tordsøn og Skjøn Valborg», en «Ode til Søvnen» og «Tanker ved en Fl0d». Her har særlig hans naturski1dringer: St. Synnevas kloster paa Se1løe og «Hornee- len» interesse. Allerede i 24—aarsalderen afsluttede han sin poetiske Virksomhed: han fik senere ansættelse ved legationerne i Petersburg og Stockholm og blev senere sekretær i det uden- 1andske (lepa-rten1ent. Baade Claus Frimann og Peter Harboe Frimann har be- sunget Hornelen, hvilke digte tilligemed Peder Harboe Frimanns digt «St. Sunnevas Kloster paa Selløe» var fremkaldt ved en af «Selskabet for de skjønne Videnskaber» udsat priS. Efter Rahbek (Minerva l802, 4de bind) var Claus Frimanns «Horne1» sendt til Peter Frimann for at indleveres, men blev for1agt, hvorfor Peter Frimann for at bøde paa tabet skrev sit digt. Men da det første gjenfandtes, indsendteS ogsaa dette, og kom tidlig nok til konkurrencen. Man synes at være enig om, at det digt af Peter Frimann, der ikke erholdt prisen, er det bedste, og We1haven siger om det, at det uden tvil er det ypperste, vi har i dette skriftslags. Ma-n kaldte i forrige aarhundrede begge brødrene for Hornelens sanger. Efternævnte 5 gaarde har i matrikulskyld over 5 skyld- n1ark nemlig: g I Hove hovedsogn. A—usz“myr og Drage, af skyld 6.09 mark, har 1 l1usmandsplads. “8Vø)Y)OZZ(’9l (5.37), 2 husmandspladse. ()sm1zm(Zsmag, kaldes Osm-ene-set eller Neset (5.75), l huSmandsplads. I Vaagsø sogn.
Myre (5.52). Haalevik, skrives almindelig Hollevik (5.66), 5 husmandspladse.