Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/528

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sE1.JE HERRE1). 523 Efter sorenskriverens opgaver over so1gte faste eiendomme i l895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 S0lgte 27 eiendomme betalt med kr. 1075.00. 0pgaverne over huSdyrho1d og udsæd er efter opgaverne ved fo1ketællingen i 1891. “ Seb“e præsfegaard, Hove, er i henhold til reduktionsloven af 1882 frasolgt en huSmandsplads, hvorefter gaardens skyld er mark 12.08 (tid1igere 13.18). Gaardens area1er er efter reduktionen saaledes fordelt: Hovedbruget: Dyrket indmark. . . 9.132 ha. Udyrket —— . . l5.620 » Tun . . 0.304 » 25.0ð6 ha. Udmark: Hjemme .... 28.484 ha. Se1je ..... 154.917 » ErSholme11 . . . 6 .6OO » -“ee-—-—-—— 190.001 » 5 husmandspladSe . . . . 9.591 » S—kolej ord .... . 1.778 » 226.426 ha. foruden kirketomt og begravelseSp1ads. Skogens fladeindhold er opgivet til 2 l1a.; den bestaar af svartor, birk og rogn; den er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. Efter sognepræstenS Skematiske opgave af 1891 udgjorde besæt11ing og avling paa hoVedbruget, der ikke er reduceret: BeSætning: 2 heste, 13 storfæ, 1 à 2 kalve, ingen faar. Gjennemsnitlig avling ]886—1890: 25O l1l. poteter, ikke kor-n. Som 1ands1od af sild opføres i Samme opgave kr. 180.0(). Sam1et husdyrho1d i 1891 var: 3 heste, 53 storfæ, 46 faar, 37 gjeter, 11 Svin Samt 7O høns og 6 ænder. Samlet udSæd i 1890 var: 12.4 hl. havre, 5.2 h1. havre til grønfoder, 62 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes 2.6 ar. Paa Se1je præStegaard er de to brødre digterne Frima)m født, Claus Frimama den 15de mai 1746, død i Daviken 11te Oktober 1829, Peder Harboe Fr‘ima“)m den 18de november 1752, død i Kjøbenhavn 21de September 1839.