Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/522

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SE1‘.1E HERRED. 517 U(lsæd og avl pr. maal samt fo1dighed: Udsæ(l pr. maal Av1 pr. maal Fo1digl1ed. i l. i l1l. Byg . . . 6O 3.o0 S Havre . . 140 4.o0 S P0te1;e1— . .... 3oO 20.()O V Der er større udyrkede strækninger særskilt egnede til dyrk- ning paa Leikanger og ()tneim, begge steder paa nordsiden af Stad, samt paa øen SeØe. HerredSstyre1sen har anslaaet area1et af d y rkb ar, men udyrket jord til 3000 maal, værdien af 1 maal jord til lO0 kr. og omkostningerne ved dyrkningen af l maal til 3O—8O kr. Lidet nyland er opryddet i senere aar. Dyrkning af korn er aftaget 1i(lt, potetdyrkningen er tiltaget. Af slaamaskiner fandtes 2 i 1895. Strækningen fra og med Kjø(le til og med Le“ikanger, belig- gende paa nordsiden af Stad, er udsat for frost paa kornet. Hj emmehavnene er ikke tilstrækkelige, men der er gode fjeldbeiter, særlig paa Eide, Salt, Kjøde, D)“age (yz“re), Hovdevik og Ervik, de tre sidste paa Stad, videre paa Flister og Kvaleím, det sidste paa Vaagsø. Af fjelds1aatter er der lidet undtagen under Hovdevik, hvor der slaaes Saa længe, Som man kan faa det bjerget. Kvæget er fjordkVæg, og det er smaa dyr, Som i forhold til andre racer er letfodrede og giver forholdsvis et større udbytte. Kreaturhold samt fjærkræ i Selje herred 1ste januar 1891: Heste .......... 3Ol Storfæ . . 3 719 Faar . . . 7 6 76 Gjeter . . 3 338 Svin . . 722 Høns . 6 79 Æn(ler .......... 14 Der kjøbes ikke heste for bygdens forSyning. Der sælges hornkvæg. Vinterfodringen af kreaturerne synes noget bedre end før. De større myrer i herredet er Laangedalsmyrev, Løkemyren, myrene mellem;4arvik og Eltvik samt TosteWi)2myre)), samtlige paa Stad og etpar h1l11d1’edG meter over haVet. Med undtagelse af