Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestI.YsTEB HEBHEÐ. 47 I Gaupne Sogn. Sandviken af Skyld 11.22 mark, har 2 l1usmandspladse og en anden brugsdel. Samlet 11usdyrhold i 1891 Var: 3 heste, 28 storfæ, 52 faar, 7 Svin og 8 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 9.8O hl. byg, 1.70 hl. havre, O.70 hl. havre til grønfoder, 49.2O hl. poteter, 2 kg. græsfrø. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 1 ar. ‘S’andviken af skyld 12.(36 mark, har 5 husmandSpladSe og 1 kaarstykke. Samlet husdyrho1d i 1891 Var: 1 heSt, 9 Storfæ, 27 faar, 1 gjet, 8 Svin og 6 hønS. Samlet udsæd i 1890 Var: 6.6O hl. byg og 34.82 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster an- vendtes 1 ar. Pr(estegaarde-Ha (13.71) og Sø)zd)“e D)“evdal (2.38) tilsammen af skyld 16.O91mark, har 5 husmandSp1adse. 2 af disse pladse bruges nok sammen med andre Selveierbrug og er ikke medregnet i den følgende opgave: Samlet husdyrho1d i 1891 Var: 5 heSte, 36 storfæ, 49 faar, 2 gjeter, 5 Svin og 7 hønS. Samlet udsæd i 189O Var: O.54 hl. rug, 1O.55 hl. byg, 1.40 hl. havre til grøn- foder og 59.7O hl. poteter. Ronnei, skrives almindelig Rømze eller Hø-)mei(l, af skyld 18.27 mark og har 8 huSmandsp1adse. Sam1et husdyrholdi 1891 Var: 4 heSte, 50 Storfæ, 69 faar, 41 gjeter, 6 Svin og 6 l1øns. Samlet udsæd opgaves i 1890 til: 28.3Ö hl. byg, 27.ð5 hl. havre, 1.5O hl. havre til grønfoder og 115.(38 hl. poteter. 25de september 1807 omkom 6 mennesker ved StenSkre(l paa pladsen Hjellerne under Ro11nei. Leir-mo af Skyld 10.42 mark, har 4 husmandSpladse. Paa hovedbøl1et var i 1891 intet huSdyrhold, men forøvrigt var paa- bruget tilsammen: l hest, 15 storfæ, 37 faar, 27 gjeter, l Svin og 4 hønS. Samlet udsæd i 189O Var: 11.49 hl. byg, 11.49 hl. havre, 32.3() hl. poteter og 48.()() kg. græsfrø. 7O gaarde har matrikulSkyld mellem 5 og 10 Skyldmark. I For-tun sogn ligger: Ormelie)) (5.22), I husma11dSpladS. Øiene (6.08), l l1usma11ds- pladS. Bjørk (8.90), 2 huSmandSpladse. ?[OZl)l(’8l“(l(Z (5.2()), 1 husmandsplads. Sr“eig med Stein(maasi, Dokki og Naasi (5.91), 3 huSmandSp1adSe. ff-ri og Skage)z— (8.45), 3 huSman(lspladSe. Ytri (7.49), 3 husmandspladse. Skagen og Skagastøten (5.78), 1 hus- mandspladS. Sande (8.39), 1 husmandsplads. ()ptz(n(8.98). Opium (8.47). Berge (6.72). Berge (6.29). ForfWem og Steíg (8.52)), 41111S— mandspladse. Forz“zm (5.19), 1 huSmandspladS. Bolstad (5.43), 1 husmandsplads. B()lsta(l (6.69), 1 husmandsplads. Flohaug (6.95), 3 husmandspladse. B()lstad (5.61), l husmandspladS. Bol- stad (7.51), 7 hus1nandspladse. Bol-stad med Morki (8.18), 4 hus- mandSp1adSe. BOZ—S’l“(t(Z og Saudalu)z(len (6.53), 2 husmandSpladse. Helfne (5.3O). M()e)?Z med .M“ørkri (5.5O). MørZr“1“—i (5.62), 3 huSmandsp1adSe.