Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest46 NORDRE BERGENHUS A1æ1T. Sø)“e‘im af skyld l4.08 mark, har 2 huSmandSpladse. Sam1et husdy1—hold i l89l var: 4 heste, 28 storfæ, 55 faar, 5 Svin og l9 høns.„ Samlet udsæd i 1890 var: 0.5() hl. rug, 5.9O hl. byg, 38.9O hl. poteter, 25.5 kg. græsfrø. Til kjøkkenhavevækster an- vendtes 1.67 ar. Søreim af skyld l8.75 mark, har 7 huSmandsp1adSe og et kaarstykke. Sam1et husdyrhold i l89l var“: 3 heSte, 35 storfæ, 89 faar, 17 gjeter, 6 Svin og 30 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 8.Ö6 hl. byg, 53.96 hl. poteter og 13 kg. græsfrø. Til kjøk- kenhavevækSter anvendtes 1.53 ar. Søreim, Sudreim, synes langt tilbage i tiden at have været en adelig sædegaard. I aaret 1624 og ligeledes 1639 tilhørte den Ludvig Munks enke, fru Elline MarSvin (kong Kristian den fjerdes Svigermoder) og 1648 hendes datter-datter Eleo11ora Chri- stines mand CorfitZ Ulfeldt, fra hvem den kom til kronen. Aar 1662 blev gaarden ved kongelig skjøde af 27de august samme aar i betaling for gjældsfordring paa kronen overdraget «besta1ter Trykte (d. e. stemplet) Papiirs ForValter» Christen Pedersen i Kjøbenhavn, tillige med et gods af skyld, hovedgaarden Søreim iberegnet, 47?’Z4 løb smør, 171Z2 tønde korn og 18 huder, eller til hartkorn ans1aaet 141ÍZ2 tønde 31Z2 setting, hvilket gods alle- rede i 1624 laa til ga-arden. Denne Christen Peder-Sen, siden generalfiskal, solgte igjen gaarden med godset det følgende aar til raadmand i Bergen Hans Jensen Ørbek, Som den 14de august 1669 fik bevilling paa at nyde det til gaarden liggende jordStykke Taldsæter (Talgsæter). Hvor længe gaarden har været privilegeret er uvist. I Nes sogn. Kroken, kaldet Indre Kroken i modsætning til Ytre Kroken- i HafSlo herred, a-f skyld l5.77 mark har 2 husmandspladSe. Samlet l1usdyrhold i 1891 var: 4 heste, 38 storfæ, 66 faar, O Svin og l9 høns. Samlet udSæd i l89O var: 8.42 hl. byg og 32.ð(“) hl. poteter. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes 2 ar. Nes af skyld 1O.72 mark, har 1 l1usmandsplads. Samlet huSdyrhold i l891 var: 2 heste, 18 storfæ, 34 faar, 2 Svin og lO høns. Sa-mlet udsæd i 189O var: 3.7() hl. byg, 1.ð()hl.11avre, 25 hl. poteter og 6 kg. græsfrø. Til kjøkkenha=vevækster an- vendtes 0.Ö ar. Nes af skyld l0.5O ma-rk, har l huSma11dSpladS. Samlet hus- dyrholdi 1891 var: 2 l1este, 16 storfæ, 24 faar, 5 svi11 og 9 høns. Sa-mlet udsæd i 1890 var: 2.5O hl. byg og 24 hl. poteter. ZV(’—S’ af Skyld 13.14 mark, har 5 huSmandSpladse. Sam1et husdyrho1d i189l var: 1 heSt, 23 storfæ, 67 fa-ar, 1 gjet, 6 Svin og 17 høns. Samlet udSæd i l890 var: 7.80 hl. byg og 53 hl. poteter og l kg. græSfrø.