Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.YsTEB HEHnE1). 45 4 Svin, og 5 høns. Sam1et udsæd i 1890 Var: 6.2O hl. byg og 32.60 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes O.2ö ar. .FZjøsne af Skyld 16.54 mark, har 6 husmandspladSe og l kaarstykke. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 5 heste, 36 st0rfæ, 68 faar, 1l0 gjeter, 4 Svin og 1O høns. San1let udsæd i 189() Var: 5.98 hl. byg, 45.24 h1.poteter, 1.5() kg. græsfrø. Til kjøkken- vækSter anvendtes l.2O ar. Bringebøe“)z af Skyld 16.95 mark, har 2 l1uSmandSpladSe. Sa1nlet huSdyrhold i 1891 Var: 3 heSte, 25 Storfæ, 43 faar, 3 svi11 og 19 høns. Samlet udsæd 1890 Var: 6.68 hl. byg og 37.8()hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 1 ar. Heltne af skyld 15.()8 mark, har 7 huSmandSpladSe. Samlet husdyrho1di 1891 Var: 2 heSte, 37 Storfæ, 82 faar, 8 Svin og l8 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 6.8:3 hl. byg, 53.62 hl. p0teter.— Til kjøkkenhavevækster anvendtes 1.9Ö ar. For, skrives almindelig Fuhr, af skyld 18.68 mark, har 5 husmandsp1adse. Sam1et husdyrho1d i ]891 Var: 3 heSte, 25 Storfæ, 85 faar, 7 Svin Og 8 høns. Samlet udsæd i l890 Var: 6.4O hl. byg, 1 hl. haVre til grønfo(ler, O.28 hl. vikker, —l8.7:2 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes 1.Ö() ar. Fra denne gaard For eller Fuhr har fuhræblet Sit navn (Se bind I, pag. 370). Under gaarden Fuhr Og nærliggende gaarde hører de eien- domme, som benævneS Hm-astole)z; her skal for St. Jørgens hos- pitals midler anlægges en kuranstalt for tuberkuløSe i en høide af ca. 140 m. Over havet (jfr. bind I, pag. 610). H(8‘l’ví, Som almindelig skrives Hereim, har matrikulskyld 12.76 mark og 2 huSmandSpladSe samt et kaarStykke. Sam1et husdyr- hold i 1891 Var: 3 heste, 17 St0rfæ, 37 faar, 6 Svin og 11hønS. Samlet ndSædi 189O Var: 6 hl. byg, 28.Ö() l11. poteter, 5 kg. græSfrø. Til kjøkkenhaveVækSter anvendtes ar. Saude af skyld 13.81 mark, har 3 11uSmandSpladse Og et kaar- stykke. Samlet 11uSdyrh0ld i 1891 Var: 2 heste, 27 Storfæ, 8o faar, 4 Svin og 12 høns. San11et udsæd i 189O Var: 7.9() hl. byg, 38.50 hl. poteter og 8 kg. græSfrø. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 3.1O ar. Talla af Skyld 14.5O mark, har ti huS1nandspladSe og en anden brugsdel. Samlet husdyrhold i 189l Var: l heSt, 20 Stcrfæ, 81 faar, 3 Svin og 39 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 6.25 hl. byg, 38.5 hl. poteter. Til kjøkkenl1avevækSter anvendtes O.33 ar. Talla af Skyld 14.00 mark, har 8 husmandSpladSe. Sa1nlet huSdyrhold i l891 Var: 4 heSte, 26 Storfæ, 47 faar, 14 Svin Og 27 høns. Samlet udsæd i 1890 va1—: 4.08 hl. byg, 1.51)h1.l1avre, 38.50 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 2.7() ar.