Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/495

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


49O Nom)RE BERGENHUS AMT. Stenbrud, torvdrift, isdrift. . —- Fabrikindustri ..... 1 HaandværksinduStri ........... . 63 Smaaindustri .............. . 1 9 Anlæg og vedligeholdelSe af kommunikationer m. m. . . —- Handel og pengeomsætning ......... . 52 Herbergering og beværtning ........ . 10 Alminde1ig 1andtranSport . . —- J ernbanedrift ....... — Sjøfart, SkibSfart, baadfart . . . . 34 HavnevæSen, fyrVæSen, 1odsVæSen . 2 Flødning, sok11ing m. m. .... — PoStVæsen, telegrafvæSen, telefoner. . 3 HuS1igt arbeide ........ . 179 Erhverv og arbeide af ubestemt art . 8 Formuesindtægt, føderaad, pension O. l. . . 12 Privat forsørgelse ........ 5 Offentlig u11derstøttelSe ...... Ei DiVerse ...... —- Uopgivet erhverv ............... —- Sam1et antal personer over 15 aar 427 Florø forsynes med V a n d fra en brønd ovenfor kirken og fra den gaar der led11ing; men den holder ikke ud i tørke. Som før omta1t, er der to Vande, Storevatn og Litlevatn, nær byen. Ladestedet har et par brandSprøiter. Paa F1orø I1(lkOII1111eI’ 2 aviser: Nordre Bergenhus amtStidende og Søndfjord avis. I Florø var ved udgangen af 1895 en forbrugSforening: K i n n f o r b r u g S f o r e ni n g begyndte sin virksomhed i 1888; den havde ved udgangen af 1895 97 medlemmer og omSætni11gen i l895 var kr. 33 O00. Forening af 11and1ende, l1aandværkere, skippere, Sj ømænd eller lignende eller nogen arbeiderforening var ikke i F1orø Ved udgangen af 1895. ForsikringSse1skaber, assurancefore11inger, liv- renteselskaber og banki11stituter findes ikke i Florø. Der er nogle afh oldSforeninger og 1nissionsforeninger. Der er et Selskab, Som heder F lo rø bep1ant11ingSs elSkab, der har foretaget nogle beplantninger. For præstegaardSfondets regning er udført af state11 nogle træp1antninger, men de ligger tildels udenfor 1adestedetS grændSer. H a n d e1 med S k i b S fart og fiSkeri er hovednæringsveiene i Florø. Det er tidligere under afsnittet om byens fortid oplyst,