Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/494

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1‘oBø 1.A1)EsTE1). 489 Paa Kinn præstegaard er Michael Sars’s søn, historikeren professor .]V()h(tll— Ernst l1Velhaven Sar.S“, født den l1te Oktober 1835. Byen har en folkeskole. I 1897 var der 110 undervis- ningsberettigede bør11; 26 børn deltog i den frivil1ige undervisning. Der var 6 klasser med 2 lærere og 1 lærerinde. Antal Skoledage, hvori samtlige børn skulde have søgt sko1en, var 26 400, deraf var 2 393 forSømte. De samlede udgifter var 3 680 kr. Florø var sæde for amtsskolen fra 1877—-86, 1892—-1900. En privat midde1skole er under da1111e1se. Der er paa Florø et Sygehu s, som tilhører vaarSi1(lafgifts- fondet. Paa Florø bor distriktslægen og en privatlæge. Videre er der et apotl1ek. — Der er et til sygehuset hørende badehus med varme karbad. PolitimeSteren er magistrat i Florø. Kom1nuuestyret bestaar af 5 formænd og 25 repræsentanter. Ved Florø postansta1t er i 190O afse11dt 4090O breve. I Florø er en telegrafStation. Florø havde iaaret 1899 tilsammen 18 404 te1egrafekspeditioner, hvoraf 9 202 af- sendte telegrammer Og 7 439 ankomne; hertil kommer da tjeneste- meddelelser og meteorologiske telegrammer. Siden byens anlæg har der været 4 folketæl1inger. Byen havde i 1865 .......... 346 i 1875 . . 492 i 1891 . . 669 i 19OO .......... 937 Florø folkemængde Var i 1891 fordelt paa 7O huse i al- mindelighed, deraf var 61 almindelige vaaningshuse med 61O eller gjennemsnitlig 10 indbyggere pr. hus. 8 side— og udhusbygninger var beboet af 46 individer. Florø fo1kemæ11gde i 1891 var for- delt paa 162 husholdningen deraf 133 fami1iehusholdninger, 28 logerende og en særskilt indretning. Den voksne befo1knings næringsvei og livsstilling var: Personer, der ernærer sig ved: 0ffentligt arbeide og privat immaterielt ei-hverv . . 18 Jordbrug og fædrift .......... . l6 Havedyrkni11g og gartneri . . — Skogdrift og jagt .... — FiSkeri ........ 2 Bergværksdrif-t og hyttedrift . —-