Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/493

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


488 NORI)RE BP:BGENHUS .mT. havnen ansaaes opførelse af en mo1o mellem fastla11det og Fugle- skjær samt mellem dette og den straks østenfor samme beliggende flu samt endelig anbringelse af en moringsbøie nordøst for Skjæret for nødve11dig. En molo er her opført Arbeidet blev afsluttet i 1896 med en omkostning af kr. 57102.48. AnkerpladSen for større skibe er mellem Florøskjærene og 11eset. Her er 11 til 2O favne vand, tildels fjeldbund. Smaa- fartøier ligger bedst i bugten Søndenom skjærene, hvor der er 5 favne. Florø kirke, hovedkirke i Kinn, er en langkirke af tøm- mer, opført 1882, med 700 siddepladse. Kinn kirke eller kirken paa KÍ11l1 var tidligere hovedkirke, men efterat Florø blev ladested, blev kirke opført der og blev bestemt at skulle være hovedkirke. Kinn pWr(estegaard har en skyld af 1.79 mark, hvorved dog bemærkes, at gaardens i11(lmark som liggende indenfor Florø lade- steds grændSer er udslettet af matrikulen. Gaarden, der ikke har været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882, havde i 1890 efter sognepræstens ske1natiske opgave af 1891 en besætning af 1 hest og l2 stor-fæ; foder til 2 kjør maatte imidlertid da kjøbes. Gjennemsnitlig avling var i l886—-90: 1O hl. havre og 60 hl. poteter. Gaarden har lidt furu og løvSkog, som imidlertid er ganske ntilstrækkelig til gaardens behov og delvis er fredet. I nævnte skematiske opgave oplyser sognepræsten, at der i l880 og 1887 tilsammen tilfaldt præstegaarden 2 O00 kr. i lands- lod, men denne kan under almindelige omstændigheder, tilføier han, høist sættes til 40 kr. aarlig. I 189O beløb den sig kun til 7 kr. Præstegaarden har 5 l1usmandspladse med samlet besætning 12 kjør og samlet gjennemsnitlig avling 60 hl. poteter og l0 hl. havre. Der er i den sidste tid fremkommet flere forslag om Salg af større dele af denne præStegaard, navnlig af hensyn til ladestedet Florø, som ligger inden præstegaardenS og en anden eiendoms grændser. Paa Kinn præstegaard boede i aarene 1830—39 sognepræst Michael Sa“1”s, senere professor i Zoologi ved det norske universitet i Kristiania-, født 30te august 1805, død 22de Oktober 1869. Kinn sognekald ligger ude ved havet, bekvemt for Zoologiske un- dersøgelser, og flere grund1ægge11de Zoologiske arbeider er udført af Sars, mens han var præst i Kinn; saaledes gjorde han her sin bekjendte Opdagelse om vekse1generationen.