Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/491

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


486 NoH1)HE BERGENHUS AMT. Florø havn er grunden nær landet stenet og bergfu1d eller mindre god, især for store fa-rtøier; for mindre fartøier er der flere smaa- bugter. Udenfor dette stenede terræn bestaar grunden af ler og sand med god ankerbund. Lige over for Florø ligger øen Rota med havnen Rotavaagen, hvor indløbet er godt og ankerbunden god. Denne havn ligger nær Florøs havn, og i nordvestlige storme, i hvilke F1orø havn er mindst sikker, er her en tryg ankerplads. Omtrent 1 O00 alen fra Florø havn ligger Gaddevaagen, en aldeles sikker havn for baade og —smaafartøier. Ind1øbet dertil er noget grundt, medens der indenfor er dybere. Længere inde, omtrent Ve mil fra selve F1orøen, ligger Havikbotn med god a11kerbund og tryg i hvilkensomhelst vind. Den ø, hvorpaa Floren, Florø, ligger, er ved et smalt eid forenet ved den større ø Brandsø. Eidet er Saa lidet og lavt lig- gende, at 1na-n oftere trak baade over. Det er nu gjennemgravet. Ved den ytterste sydvestlige side af øen, omtrent paa midten, ligger Furesund med hav11e. Paa øens sydlige side ligger Br(ende- vaagen og Kilevaagen, hvor der og er god havn for smaafartøier. Ved Brandsølandet ligger Krokes-andet og K)“okevaagen med gode og trygge havne. Lige over for F lorøen, i syd for samme, ved pynten af Staurøen, ligger Veiesundet, omtrent 1Z4 111il fra Florøeidet. Her er en meget god og inde1ukket hav11, især for mindre fartøier. Indløbet fra sjøen til Flo1—øen sker mellem Domben og Ba- talden over den saakaldte Hellefjord. Her er far-vandet rent og indseilingen let. Distancen fra selve havet er knappe 2 mile, og den nærliggende høie ø Batalden giver et særdeles godt lande- merke. Naar man kommer søndenfra, kan Smaa fartøier seile gjennem østre og vestre Furesund og større fartøier gjennem Nekøosen. Om den vordende by skriver kommissione11: Byggeterrænet paa Florøen er jevnt, fladt og udStrakt, saa at der er plads for en by af hvilkensomhelst størrelse, man kan tænke sig under vore nærværende forhold. Langs stranden er bryggepladse for søhuse og brygger, ligesom de mange nærlig- gende bugter og haVl1e giver mere end fornøden plads til de salterier, som kunde tænkes opførte. Byen vil kunne anlægges aldeles regelmæssigt med brede, lige gader og saa mange større aabne pladse, som maatte ansees fornødent. Her er god og let adgang til vandforsyning. Paa selve Florøen ligger 2 ferskvande, et mindre og et større i ganske kort afstand, 1 à 20O favne fra sjøen. Imellem denne og vandene er det forde1agtigste bygge- terræn, og der vil byen hovedsagelig blive an1agt. Her drives desuden mø1lebrug, hvor der paa faa undtagelser nær er aar- gangsvand, og hvor man med hensigtsmæssige opdæmninger altid