Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/490

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FI.()Bø 1.A1)ESTE1). 485 at Olav kom da frem med mange mærkelige breve, som bisperne Hans og An(lor (hvoraf den første var biskop fra 1474 til 1505 og den sidste fra l506 til l522) havde udgivet, og efter disse breve, som dekanen i Bergen, Hans K7lfll(ZS(’ll havde givet ham paa Flora, dømtes med fuld dom, at Olav skal nyde, bruge og beholde jorden sin livstid for fuld landsky1d som gammelt har været. I et skattemandtal fra 1563 nævnes to opsiddere paa F1ora, Olav og Lars, og i et ledingsregnsdab fra 1567 nævnes ligeledes en Olav, men dette er neppe Olav Sindresøn. Florø er blevet by efter forslag af en kommission og efter lov af 16de mai 1860. Ifølge kommissorium af 8de deeember 1858 afgav sognepræSt H. J. Blom, foged I. Z. llIagmøs, proprietær C. Sva)2øe, 1ensmand (). Poulssøn og landhandler P. Br(m(lt betænkning om anlæg af en kjøbstad eller et ladested i Sønd— og Nordfjord f0gderi. Ste- det for byanlægget burde efter kommissionens mening søges paa strækningen mellem Florø og Sauesund ved eller i nærheden af den indre skibs1ed. Paa denne Strækning findes l4 større eller mindre skibShav11e. Af de Steder, hvorpaa opmærksomheden rettedes, var der tre, hvorom der blev S ørɔ“smaal nemlig Saue- Sund, FlokeneS og Florøen. Sauesund ligger i Askvo1ds præstegjeld, omtrent en mil indenfor den indre skibs1ed. Havnen er nogenlunde god og rummelig, indløbet fra nord og øst rent og dybt, men fra syd trangt. Indseilingen fra havet er 2 à 3 mile. Stedet kunde saa- ledes ansees ret bekvemt for et byan1ag, men afstanden fra den almindelige skibSled var allerede temmelig betydelig. I Flokenes i Vevring stillede betingelserne for et byanlæg sig gunstigere end i Sauesund. Havne11 er god og rummelig, ind- seilingen fra sydligere steder god, men fra de nordligere Steder og fiSkeværene var indSeilingen noget besværlig. Aarsagen til, at Florø blev bestemt til at være Stedet for anlægget af den nye by, var følgende: Florø ligger lige ved den indre skibSled omtrent l1Z2 mil fra Kinn og Batalden og 2Vs mil fra Kalvaag i Bremanger, alt- saa nær de betydeligste fiskevær og langt nærmere end noget af de før nævnte steder. Her var stoppested saavel for Statens som for de private dampskibe, Kinn postaabneri m. v. Ogsaa for den indre kommunikation ligger stedet belei1igt ved skibsleden. Det store antal fiskere, der deltager i sildefisket, og Som i begyndelsen af fisket gjerne søger Kalvaag eller Bata1den, maa passere forbi F1orøen paa reiserne, saa at stedet ogsaa i saa henseende har en bekvem beliggenhed. ForSkje1lige mindre og større havne er der paa og i nærheden af selve stedet. Ved den egentlige p O D D