Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/476

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KINN HEnRE1). 47l Herredets største gaard er Svanø, hvis rette navn er Bru, (Brúa) beliggende i Svanø eller Stavanger Sogn, har en matrikul- skyld af 13.57 mark og har 4 huSmandsp1adse. Samlet husdyr- hold i 1891 Var: 3 heste, 34 storfæ, 45 faar, 7 Svin samt 9 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 1 l1l. byg, l0 h1. havre, 34.ö hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes l ar. Gamle stensætninger og andre oldtidsminder, der for ikke længe siden har været at se og kanske endnu er bevarede, viser, at Bru har en historie, der naar op til landets ældste tider. Første gang Bru vides omtalt, er i en optegnelse fra 1322 eller 1323; i denne nævnes, hvad de nærmestboende 4 præster skulde skyde sammen af mad og drikkevarer, naar bispen paa sin reise i stiftet kom til Bru, hvor han skulde være to døgn. Ved denne tid var der kirke paa Bru; dette sees ogsaa af fortegnelsen over geistligt gods i Bergens Stift, Bergens kalv- skind, Som er sammenskreven omtrent 1360 eller et halvt Snes aar efter den store mandedød. Her opregnes baade det jordegods, som laa til Bru kirke, og det, som hørte præsten til. Kirken eiede kun to gaardsparter, men præsten 8 eller 9, deriblandt parter i Erik’stad, Vaage, Høidal og 0Sland el1er, som gaarden dengang hed, 0ðinsland. Det kan ikke af Bergens kalvskind sees, hvor Brupræsten har boet. Ved reformationen 1536 blev de katholske bispestoles gods inddraget under kronen eller Staten og gik en lang tid i 1ensregnskaberne under navnet «Stiftets Gods». Da Bru i et regnskab fra 1567 opføres mellem dette, skulde gaarden i den katholske tid have ligget til Bergens bispestol. I 1567 beboedes gaarden af Hans Finsen, som har bygslet den af kongen eller paa hans vegne af lensherren paa Bergenhus eller dennes foged. Hans Finsen brugte samtidig Flokenes og Fløholmens laksefiske. Allerede i 1563 brugte han sammen med Anders Skrædder, som var eller havde været foged i Søndfjord, en flomSag inden fogderiet, uvist hvor. Ved kongebrev af 1578 fik han bygSel paa Sa-ndvik mod sædvanlig afgift, og 10 aar senere eller 1588 fik han ikke alene Sandvik, men ogsaa Sundvorvik til brug. Hans Finsen boede, da han fik disse begunstigelser, ikke længere paa Bru. Han var kommen til Bergen, blev der først raadmand, siden borgermester og døde omtrent 1596. Efterat Hans Finsen var flyttet fra Bru, beboedes gaarden af Lars Skyt eller Lasse Skjøt, som ved kongebrev af 4de juni 1575 blev forundt «fremdeles kvit og fri for Leding og Land- skyld at bruge Kronens Gaard Bro, som han beboer, indtil Kongen derom anderledes tilsigendes værder». Han skulde frede skogen og ikke forhugge den til upligt.