Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/475

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


4 70 NoB1)BE BERGENHUS AMT. Strandsiden fra NorddalSfjordens munding og nordover har 5 gaarde og nogle pladSe. Til endel gaarde hører sætre, fornemlig i strøget mellem Soleimdalen paa nordsiden og Eikefjorden samt Eikedalen paa sydsiden. Ogsaa paa odden søndenfor Høidalsfjorden ligger etpar Sætre paa hver Side af fjeldryggen. Nordenfor Norddalsfjorden og Soleimdale11 ligger kun 4 sætre. S—()anø har 7 gaarde. Staurøen har 6 gaarde. Aalvora har kun 1 gaard paa den østlige de1; den østlige del af Brandsø har 6 gaarde, paa den vestlige ø ligger ladestedet Florø og nogle pladse. De bebyggede Øer har dels en eller to gaarde. Paa Kinn laa tidligere hovedkirken, 1 gaard og flere pladse. Reksten har 2 gaarde paa sydSiden og flere sa1terier langs vestsiden. Askroven har 6 gaarde, hvoraf 3 ligger paa den sydvestlige- del, 2 paa østsiden og 1 paa vestsiden. Kinn herreds matrikulskyld er 743.17 mark. Kinn herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 1l9 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitssky1(l af 6.2êl mark. Ved udgangen af 189O, eller pr. 30te september 1890 efter den trykte matrikulfortegnelse, var herredets gaardsnummere delt i 401 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaVerne ved folketællingen i1891, var samlet i 363 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2,03 mark. 7 brug af skyld 7.04 mark er skog eller Vand eller lignende ubeboede skyldsatte brug. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i1894—-l898 for Kinn og Vevring thinglag var kr. l-570.00, i 1895—-1899 kr. 1667.00, efter de officielle statistiske beregninger. Efter sorenskriverens opgaver over so1gte faste eiendomme i 189—5 er skyldmarken —i Kinn og Vevring thinglag gjennem- snitlig for de i l895 solgte 3l eiendomme betalt med kr- l099.00. 0pgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Kinn præstegaard er opførti matriku1fortegne1sen undergaards-— nummer 28, brugsnummer l med en matrikulskyld af 1.99 mark. Efter sognepræstens oplysning gje1der dette kun den præste- gaarden ti1liggende udmark med 4 derhenhørende ganske smaa- husmandspladse. Præstegaarden med hele dens indmark ligger indenfor Florø ladeSteds grændser og er af den grund udslettet af matrikulen og omtalt under Florø ladested.