Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/467

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


462 NoB1)BE BERGENHUS AMT. mellem Nærøerne paa østsiden og Ta11aksø og Litleø paa VeStsiden, eller mellem Nærøerne og fast1andet. — I Kinn herred er jords mo11et forskjelligt I Kinn hoved- sogn er myrjord a11nindelig. Svanø Sogn har mest sandblandet muldjord, og i Eikefjord er der dels lerblandet, dels sandblandet mu1djord. Konglomerat— og Sandstenlandet er ufrugtbart, i gneis- landet er der ofte San(lblandet muld, og hvor skiferen herSker, er der undertiden lerblandet muld paa de gaarde, Som ligger nær havet Area-let er Saaledes udnyttet: Ager ........ 2.5 km.2 Eng . . 14.4 » Ager og eng ............. 16.9 km.2 Sk0g ............... l27.0 » Udmark, Snaufjeld, indSjøer, myr, sne, iS. . 544.1 » 688.o km.2 Udsæd og avl pr. maal samt’fo1dighed: Udsæd pr. 111aal. Av1 pr. maa1. Fo1dighed. Blandkorn . . 120 l. 6.()O hl. 5 Havre . . . 170 » 10.00 » 6 Poteter . . . 235 » 15.00 » 6 Der er intet ny1and opryddet i senere aar. Af slaamaskiner fandtes 5 stykker den 1ste januar 1896. I Kinn herred er flere store udyrkede myrStrækninger, sær- lig i Kinn sogn. Paa øen Rek-sten er ganske betydelige myrer, der vilde egne sig til opdyrkning, navnlig paa nordre side af fjeldryggen. Ved Flere — navnlig paa søndre Side af Storevatn — ligger en nogenlunde Sammenhængende stor myr, ligesaa paa vestre og nordre side af Litle1;atn. I Eikefjord sogn er adskillige strækninger, der kunde op- dyrkes; mindre jordstykker mange steder hist og her. Omkring SjøStranden er den meste dyrkbare jord optaget til dyrkning, saa det udyrkede 1a11d ligger hovedsagelig i fjeld- bygderne HerredsStyre1sen har anslaaet værdien af I maal jord til 8O kr. og omkos“tningerne ved dyrkningen af 1 maal til 50—-8O kr.