Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/468

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KINN HEBHE1). 463 Det kan hænde, at i de øverste gaarde i Eikefjordsdalen ligesom ogsaa i NorddalSfjorde11 frostnætter indtræffer, men det hører vistnok til Sjeldenheder. Tang bruges til gjødSel, men neppe i den mængde, som den burde, og efter det rige forraad, som findes; endnu mindre bruges tare, uagtet den egner sig godt til gjødsel. Paa mange gaarde i Kinn sogn er h a v n e gangen e daarlige. Naar undtages øen Kinn og Reksten, kanske ogsaa Bata1den samt gaarden Kleiven, hvor der findes gode haVnegange, endog fjeld- beiter, mangler hele Kinn sogn tilstrækkelig havnegang. Øerne er bevokset med lyng, hvor smaa græstotter findes iblandt. I Svanø Sogn er havnegangene bedre, uagtet ogsaa der er flere gaarde med meget daarlig havnegang, f. eks. Stavølandef, Stavang, Standal, ned-)“e, Høvik, Sf87lhOvd8)Wl og Hope)2. Derimod er der flere gaarde med rig havnegang og fjeldbeiter, f. eks. ()sland og 0slandsb()tnen, Svar(lal, Høidal, Sun(lal og 0se)z“. Navnlig er gaardene Oslandsbotnen, Svardal og Semdal kjendte for sine fjeld- beiter, der benyttes meget til at hensætte okser og sauer om som- meren ti1 opfedning. I Eikefjord, der hovedsagelig er et fjord— og daldistrikt, er havnegang, og fjeldbeiter i almindelighed tilstrækkelige for behovet. Kvæget hører i det hele til fjordracen. Enkelte gaard- brugere har forsøgt en blanding af te1emarksracen. Paa gaarden Svanø er fra ældre tid indkjøbt telemarkskjør, saa den kvægrace er herskende der paa gaarden. Adskillige af naboerne og fjernere boende gaa-rdbrugere har opkjøbt kalve af denne race, saa der findes en blanding, men den kan ikke kaldes almindelig. Opgave over kreaturhold og fjærkræ 1ste januar 1891: Heste .......... 309 Storfæ . . 3503 Faar . . . 7993 Gjeter . . 1665 Svin . . . 686 Rensdyr . . 4 HønS. . . 553 Ænder .......... 8 Der opdrættes en del heste og hornkvæg. Salg af melk er af ringe betydning for herredet. De i bind I, pag. 425, meddelte oplysninger om faareskab skal her suppleres med nogle yderligere oplysninger-: Ifølge indberetninger fra amtmændene har faareskab hersket paa“Vestandet (fra Lister og Mandal, Stavanger amt og nordover-)