Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/429

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


424 NoB1)BE BERGENHUS AMT. Haukedal kapel er opført af bindingsværk l885, med 13O siddepladse. Kapellet ligger ved Haukeda1svatns østbred. Ha-ukedal kapel er mulig yngre end reformationen, det næv- nes ialfald ikke før. Holsen kirke er en langkirke af tømmer, opført i l861, med 2O0 siddepladse. Den var, ifølge indberetning af l665, sterkt opraadnet. I 1722 beskrives den som en liden stavkirke med firkantet taarn og et vaabenhus. Vaabenhuset er formodentlig en senere tilsæt- ning. Holsen kirke blev revet ca. l860; den nye kirke indviedes. 11te december 1861. Holls(evar kapella var Holsen annekskirkes gamle navn. Kirken i Holsen kaldes i «Bergens ka1vskind» kape1. Holsen kape1 havde foruden tiende og 8 kjør parter i Hustufl og Nitdal (Nydda1); men —— heder det videre — præsten eier parter i Holse, Nyddal, Hegs-ærer (Høgsæter), Aas-en, Hus-tu;ft og Raaeim. Om der med præsten menes en særskilt præst for Holsen eller Førde- præsten, vides ikke. Vidinar kapella laa paa Vie i Førde sogn. Om dette kape1 heder det i «Bergens ka1vskind», at det ikke havde anden i11d- tægt end sin tiende, og at F ørdepræsten tog landskylden af dets parter i Vie, Kusli og rHo. Legater. Provst Henr-iCh Fi)Zde skjænkede omtrent i 1690 3O0 rdlr., hvoraf renterne skulde tilfa1de to fattige enker med 4 bí8 havreme1, 2 mark danske, 2 mark Smør og fornødent Salt og surt. Kapita1en har indtil den seneste tid henstaaet hos sogne- præsten i kaldet, hvorhos renten er bleven anvendt dels til en fattig og dels til ved1igeholdelse af et allerede før 1785 for en del af renterne opført enkefattighus. Ved testament, dateret Mortensbakke 12te marts l88l, skjæn- kede l4nders Jensen Smule kr. 832.68. Renterne til1ægges kapi- talen, indtil denne har naaet 1000 kroner, hvorefter renterne bliver at uddele til fattige begavede unge som bidrag til deres videre u(ldaɔmel-se og til personer, som uden skyld er tr(engende. Hovedveie. Hovedveien fra Vadeim ved Sognefjorden kommer ind i dette herred fra Indre Holmedal Ved Langelands- vatns nordøstende og gaar nordlig til Hafstad skydsstation. Herfra fører den paa Jølstras sydside op igjennem Førdebygden indtil Sunde; gaar her over elven, fører langs Movatns nordbred til Mo og derefter paa Jølstras vestside opigjennem dalen, hvor den gaar ind i .]ølster herred.