Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/426

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FØRDE HERRED. 421 Tevre, udtales Tev)“a, af Skyld 1O.33 mark, har 1 husmands- plads. Samlet husdyrho1d i 1891 Var: 3 heste, 30 st0rfæ, 38 faar, 3 Svin og 14 høns. Sam1et udSæd i 189O Var: 0.3 hl. byg, 15.4 hl. havre og 17.6 hl. poteter. 0.29 ar anvendtes til kjøkken- havevækster. H—((f5’f(t(Z, af skyld 12.03 111a1’k, har 5 l1uSmandSp1adSe. Samlet husdyrho1d i 1891 Var: 2 heste, 21 storfæ, 34 faar Og 5 svin. Samlet udsæd i 189O Var: 14.4 hl. havre og 23.1 hl. poteter. HaLfsta(l, af skyld 12.06 mark, har 2 husmandsp1adSe. Sam- let husdyrho1d i 1891 Var: 3 heste, 30 storfæ, 47 faar, 8 Svin og 4 høns. Sam1et udSæd i 1890 Var: 19.5 hl. havre og 12.5 hl. poteter. O.1 ar anvendtes til kaa1rabi. Haj“stad, af Skyld 12.06 mark, har 2 husmandspladse. Sam1et huSdyrho1d i 1891 Var: 2 heste, 24 Storfæ, 28 faar, 4 gjeter og 4 Svin sa-mt ö hønS. Sam1et udsæd i 189O Var: 15.5 hl. havre og 14 hl. poteter. 0.16 ar anvendtes til kaalrabi. Matrikulsky1d mellem 5 og 10 Sky1dmark har følgende 57 gaarde: I Ho1sen sogn: Grøm“ng af Skyld 6.(32 mark. G)“øning (6.62). Grøning (6.59). Grøning (5.37). Gjerla)2(l (5.65). G—]“6’7”Z(Ml(Z (5.71). G;jerlan(l (6.20). Gjerla)2(l (6.45). Nes (6.94) med 1 11uSmandsplads. Hol.S—en (6.87) med 2 huSmandspladSe. HOZ88)Zi (6.79). Fletene (6.vO) med 1 hus- mandsplads. Viskedale)z (6.93) med 1 11uSmandsplads. Hustuft (8.97) med 1 husmandSp1adS. Ny(ldalen, skrives almindelig Nøt- dal (6.82). Ny(l(lalen (5.87). I Førde sogn (udta1es Føre): Klopsta(l (6.66). .E’)“dalen (9.73). E)“(lalen (9.60) med 1 hus- mandsplads. Falkensten (7.15) med 5 huSmandsp1adse. Skei (7.19) med 2 husmandsp1adSe. Hjelle (5.12) med 2 huSn1andsp1adSe. Furebøen (9.48) med 2 husmandSpladSe. Fm“ebøen (5.77). Rønne- land (5.40) med 1 huSmandSp1adS. Kamel (5.28) med 1 husmands- plads. Kvaal (5.24) med 1 husmandsp1adS. Bruget (6.70). Ange- (lalen (5.28). Angedalen (5.4O). A)21ge(lalen (5.03). Indrebøen (7.48) med 1 husmandsp1ads. In(lrebøem (6.38) med 1 11usmandsplads. Haugen (5.98). Pladset (5.98) med 2 huSn1andsp1adSe. Grimelan(ls- lien (5.28). Flugedalen (5.70). Tem“e, udtales Terva (8.01) med 1 husmandsp1ads. Kuslien (7.05) med 2 hus1nandsp1adse. 2VIo (9.54) med 2 husmandspladSe. Paa denne gaard er en 1andbrugs- skole. Der oprettedes allerede i 1846 en la11dbrugsSko1e paa gaarden Vest-reim i Sogndal, og Skolen flyttedeS i 1858 til amtets eiendom die i Førde, der var kjøbt af amtet til skolen og be-