Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/424

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FØRDE HEHBED. 419 Fjeldbeiterne er i almindelighed gode, og der er derfor Sætre i temmelig stort antal i herredets sideda1e. Førde herreds matrikulskyld er efter den trykte matri- kulfortegnelse 973.98 mark. Førde herred har ifølge den trykte matriku1fortegnelse 65 gaardSnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 14.97 mark. Ved udgangen af l890, eller rettere efter den trykte matri- ku1fortegnelse pr. 3Ote september 189O, var herredets gaa-rds- nummere delt i 305 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketæl1ingen 1891, var samlet i 272 selvstændige beboede brug-, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var 3.54 mark. ỳ Et brug af Skyld 9.54 mark, nemlig Statens skogeiendom Mo i Førde, er ikke med i gjennemsnitsberegningen af jord- brugenes større1se. GjennemsnitSværdien af Skyldmarken i 1894—-1898 var kr. 1323.00, i 1895—1899 kr. 1341.0() efter statistikens offici- elle beregninger. Efter sorenskriverens opgaver over Salg af faste eiendomme i l895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte eien- domme betalt med kr. 890.00. Heri er ved beregningen ikke medtaget det 4lde Sa1g, nemlig Salget af Hafstad l1otel, hvor stor,husværdi har bevirket uforholdsmæssig høi pris paa matrikulsky1den. Ved kongelig resolution af 22de november 1895 er Førde herred delt i 2, saaledes at HolSen sogn hører til Førde herred, og NauStdal herred og sogn falder san1me11. 0pgaverne over huSdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Førde pr(estegaard har været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Reduktionen er endnu ikke helt gjen- nemført, idet l af 5 parcel1er gjenstaar usolgt. Gaarden, hvis skyld før reduktionen var 17.99 mai-k (f. t. 14.90 mark) vil i reduceret Stand faa følgende arealer: Hovedb“ruget.— Dyrket indmark . . 7.466 ha. Udyrket indmark . . . 8.427 » Tun og have . . . 0.88O » Impedimenter . .... 1.180 » 0verføres 17.9ð3 ha.