Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/422

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


PØRDE HERRED. 417 Faar . . . 8896 Gjeter . . 1049 Svin . . . 784 Rensdyr. . 6 Høns . . . 792 Ænder .......... 8 Der opdrættes og sælges heste og 11ornkvæg. De større myrer i heri-edet er: T]jøm2ela)ad-S—— og Furebø- myrerne paa gaardene af samme 11avn, Eikelandsmyre)2, som almindelig kaldes «Storen1yra». Det er mu1dmyrer, som vilde kunne dyrkeS, om end med meget arbeide. De er temmelig dybe og vanskelige at afgrøfte, og fra Storemyra er det vanskeligt at faa afløb for vandet. Paa gaarden Myren i Haukedalen er ogsaa myrstrækninger. Myr1ændte strøg er der østenfor Digeɔï)aesvat)2, i det øverste af Holsen(lalen østenfor Heime sæter, fra AaSenvatnS østende og nordover, i Angedalen ved Kvammepladsene og i Bot)?e(lalen. Torv til brændsel benyttes saa godt som slet ikke. Næsten paa samtlige gaarde findes hist og her enkelte smaa myrer, paa hvilke der vokser multer; Saaledes paa gaardene Ulle- bosta(l, .Mas(lal, Etreli og Digre)ees, RejÎSdal og l4ase)z. Det er dog kun en ren ubetyde1ighed, som sankes til salg. Heri-edet har adskillig skog. Area1et udgjør i Førde og Naustda1 tilsammen l94 km.2, hvoraf 52 km.2 furuskog og l42 km.2 1øvskog. Mo skog i hovedsognet er den største furuskog i Søndfjord. Furu og fornemmelig birk er væksterlig. Andre skogdan- nende træSorter gives ikke, maaske med undtagelse af ener, som paa mange Steder vokser frodig og danner større Skogstræk- ninger. Træer, som vokser i hei-redet, er: bi)“k, o)“, e)zer, r()gn, fm“u, a(Sp, selje, ek, hassel, ask, alm, vier, pil og li)zd. Lidt gran er her og der plantet Bygningstømmer kjøbeS for en del. Salg af brændeVed er af ikke liden betydning Herredet er omtrent selvhjulpen med andre Skogprodukter. Middelpris i 189—5 var pr. 1neterfav11 Ved: kr. 13.()0 for birk. Staten eier 2lIo-skogen i Førde sogn, hvis 1natriku1skyld er 9 mark 54 øre. De bedste skoggaarde i herredet er: Mo, Kvamm(), Tev1)Z—e, Fluge(lal, Hall)re)v(l, Szmde, Hustuj“t, Grøm“ng, Hajsta(l, B7”2ll6l)l(Z, Kvamsaas og Vie. 27 — Nordre Bergenhus amt II.