Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/421

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest416 xoHDB1:: BERGENHUS AMT. .Udsæd og avl pr. maal samt fo1dighed i Førde og ÂÝ(lll8l((Z(lZ: I’dsæd pr. maal Av1 pr. maal F01digl1ed. i 1iter. i bl. Havre . . 6O 3 .OO —5 Poteter . . . 4OO 40 .O() 1O Der er ikke opdyrket meget 11yland i de Senere aar. Dyrk- ning af korn er aftaget lidt og (lyrkning af poteter er tiltaget lidt 2 Slaan1askiner var der i 1895. Nogle faa gaarde paa sydsiden i Haukedalen, den midtre del af Angedalen, navnlig gaarden R((mstad, Samt fje1dgaardene i SundSdalen er udsat for frost. HændelSesvis kan kornet frySe paa de allerfleste gaarde inden herredet. HerredSstyrelSe11 har anslaaet area1et af dyrkbar, men udyrket jord til 35000 maal, Værdien af I maal jord til 200 kr. og omkoStninger ved dyrkningen af l maal til 5O kr. Paa gaarden Vie er strøget mellem Vie og Tevre lige henimod Angedalselve11 og Jø1stra særdeles vel egnet til dyrkning. Jorden er vel noget VHW11dSyg, men den lader sig let afgrøfte og helder passende for afløb til e1ven. Paa gaarden Ramstad er en stræk- ning, som Vel allerede er indmark, men uopdyrket paa grund af, at elven i flomtiden sætter hele det paagjæ1dende strøg under- va-nd og saa1e(les umuliggjør egentlig opdyrkning. Dersom elve- leiet paa et lidet stykke blev sænket nogle faa fod, vilde over- svømmelse hi11dreS og det hele Strøg, Som danner en eneste flade, kunne dyrkes. Ogsaa paa gaarden .H—(I;)(:S’t(L(Z henimod Bruland er Store dele saa godt som uopdyrkede. Førde har ret gode beiter, meget gode beiter findeS i Holsen Sogn og i Haukeda1en. Der er mange fjel(ls1aatter og enkelte ret gode. De bedste fjeldbeiter og fjelds1aatter forekommer i Haukeda1en, Holsen, Indre Angedalen, Erda1en og Fossen. HornkVæget er omtrent udelukkende stedegent. Forsaavidt her er b1andinger, er det gudbrandsdalsk raee, hidført fra Sogn. Sauene er cheviot. Opgave over kreaturho1d samt fjærkræ i Førde og Naust- dal 1ste januar 1891: Heste . . 618 Storfæ . . 6286