Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/420

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FøHDE HHBHED. 415 K11l.2 Klongrevat11. . . 0.1 56 smaavande . .... 1.?3 Samlet area1 af ferskvand 24.7 Kyst Mod FØ“]’“d6f.).O‘l’d8)2, der kommer ind i herredets vest- lige del, har herredet en kyStstrækning paa l5 km. “ Fjorden kommer ind fra Naustda1 og fortsætter i Førde her- red i sydøst til Førde kirke. Fjorden har en bredde af ca. 1.5 km. til U1ta-ngneset, hvor den indsnævres til 0.7 km., og længere inde mellem Bjørnen og Kirketeig1andet er bredden 0.4 km., men fjorden udvider sig igjen Ved bunden-til 0.8 km. Dybden er straks indenfor Bjørnen 5O m.; den inderste del af fjorden — indenfor Stein og Hornes — er grund og opfyldt af sandbanker, der tildels er synlige ved lavt Vand. Fra ErdalSgaarden til holmen ligeoverfor U1tang samt videre langs fjordens østside gaar en s1aggrund ud fra land med til- tagende bredde indtil Førde; dels paa grund heraf og dels for opslamning fra elven maa man ankre under søndre land lidt udenfor de første huse paa 15 til 4 faVne Vand. Tæt ved bryggen er 4 favne. Førdefjorden fryser lettere til end Dalsfjorden (i Ho1medal). I vinteren 1865 var Førdefjorden frossen, medens Dalsfjorden var aaben; og da folk fra Førde skulde ud pa-a sildefiske, maatte de kjøre baadene og redskaber overland fra Førde til Eidevik ved Dalsfjorden, da isen paa Førdefjorden ikke var farbar. 0mkring det egentlige Førde er jordsmonet mest sand med lidt ler hist og her. Længere oppe i da1strøgene er mere mu1djord og paa mange steder myr. De lavere liggende strøg i da1ene har god jordbund. Kli- matet er mildt og tempereret. I Ha.ukeda1en anneks er vinteren imidlertid streng og snefuld, men sommeren ofte varm, og her er man udsat for n1isvækSt. A r e al e t er saaledes u d n y t t e t i Førde og ZVaustdal: Ager ......... 6.5 km.2 Eng . . 24.8 » lAger og eng ............. 81.3 km.2 Skog ................ 194.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . . 662.7 » 888.() km.2