Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/416

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FøRDE HERBED. 41I Holsenda1e11 grændser i syd til lndre Holmedal herred; paa grændsen mod dette herred ligger Km)zdalsjZjel(l, 10l3 meter, toppen sydfor B1aafje1d, toppen sy(lfor Holsenvatn, ca. 940 meter, og GuleJ§’jeld; fra disse høider sænker fjeldet sig mod nord. Vest1ig ligger Skindb-rokhei. 816 meter, og Ulta)zgnípa, 734 meter, med skraaning mod fjorden og mod øst til det dalføre, der fra fjordens bund fører mod syd og til Indre Holmedal, og hvori hovedveien ligger. Østenfor dette dalføre ligger H(tjÍ9t(t(ZL]ï)“6Z(Y, 699 meter høit, længer mod sydøst Kvan(lalsheia, 67O meter, og BlaaZ)“eld samt x1asenþel(lene, hvis nordskraaninger grændser til Movatn, Aasenvatn og den nedre del af Ho1senvatn. Mellem Kvandalsheien og Aasenfjel(l samt Blaafjeld gaar en temmelig dyb sæterdal ind sydlig til herredsgrændsen. En myr- lændt sæterdal gaar fra Nydalen ved Holsenvatn sydvest1ig. Mellem denne dal og Haukeda1svatn ligger De-øsí)2gen, l043 meter og Gulejjel(l. En ca. 565 meter høi, smal fjeldryg falder af mod Hauke- dalsvatn, og forbinder Gulefjeld med fjeldene nordenfor dette vand. Ved fjorden og opigjennem dalen er en nogenlunde jevn, tæt bebygning; der er ogsaa et temmelig stort antal sætre, thi bei- terne er gode. Haukedalen gaar over Haukedalsvatn ind i Før-de herred fra Indre Holmedal; dalen fortsætter fra dette vands østende under navn af Grøningsdalen mellem steile fjeldsider til Grønings- stølsvatn og faar her navn af G*l’Ø)?(Z(lZ6’7l og fortsætter mod herreds- grændsen i Jølster herred. Fra Jostefonn paa grændsen mod Balestrand sænker fjeldet sig steilt mod da1en. En stor del af Jostefonn og en mindre del af Skarvedalsbræen ligger i denne del af herredet. Der er nogle gaarde i Grøningsdalen og nogle sætre paa fjeldskra-a- 11ingerne. Strækningen 1ned Jølstra i vest og Holsen- dalen samt Haukedalen i syd har paa grændsen mod Jølster sine største høider i Grovebr(eeɔ2, Trollebotseggen, 1424 meter, Va.SyØ“eld, .8jØ“)”7lW(Z(lZ—SZj(3Z(Z, 1444 meter, Br(mdsfom2, 1418— meter, StØ“l)Z(åZj6Z(l, 994 meter, Kvam.S;fjel(l, 1010 meter og Halv- gjærdet, 839 meter. Her er flere mindre dalfører. Dalsdalen gaar fra Haukedalsvatns østende nordøstlig mellem Høgefjeld og Vasfjeld samt Tr0llebotseggens fortsættelse — Knoltrehove. Skrøklingedalen gaar fra den nedre del af denne i nordlig retning mellem Vasfjeld og Norddalseggen. Gjennem Skrøklinge- skaret, ca. 785 meter, fører denne dal over til Jølstervatn. Y 1I= “=—