Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/408

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest.1øI.STER HERRI—:1). 403 overmaade meget. Det hændte i 1899, at fiskerne i juni, juli og tildels i august kom hjem med 10 til 18, ja 24 kg. fisk, fanget med fiue og slug. De største fiske, som har været taget i Jølstervatn, har været paa 4 kg. og enkelte op til 71Z2 kg. 1 Kattedalsvatn kan ogsaa fiskeS godt, naar det ikke er for stille. Der fiskeS med not og garn om høsten. Ørreten antages at gyde fra september til jul. J ordsmonet i 11erredet er for det meste sandblandet muld, myr, tildels Sa11d. Ler forekommer kun paa 3 gaarde i herredet. Paa faa undtagelser har jorden overalt en mængde sten. Her er en streng, snefuld vinter, men ofte en drivende sommer. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ..... 3.8 km.2 Eng . . 17.4 » Ager og eng . . ....... 21.2 km.2 Skog ............. 44.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne Og is .... ....... å 87.8 » 653.0 km.2 Udsæd og av1 pr. maal samt fo1dighed: Udsæd pr. maa1. Av1 pr. maa1. ’ Fo1dighed. Byg . . . . . 40 liter 3.20 hl. 8 Blandkorn . . . 60 » 4.2O » 7 Havre . . . 7O » 5.60 » 5 Poteter . . . . 200 » 20.00 » l0 Kun lidet nyland er opryddet. Dyrkning af korn er aftaget noget. 2 Slaan1askiner var der i 1895. Udsat for frost paa kornet er i Jølster 11 gaarde i Star- dalen i Heggeim anneks, derhos 14 gaarde i Aa1hus hovedsogn. Paa de fleste gaarde ligger Store vidder dyrkbar indmark udyrket. Derhos tilligger der hver eneste gaard store udmark- Þstrækninger, hvoraf mesteparten benyttes til havnegang, en mindre del for nogle gaardes vedkommende til slaattemark. Inden disse strækninger er ofte større dyrkbare strøg. Til gaarden Klakegg