Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/409

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


404 NoR1)RE BERGENHUS AMT. hører saaledes en Sammenhængende Strækning paa mange hundrede maa1, Stenfri, flad og bekvemt beliggende; til Aardal ligger «Kattedalen», en sideda1, en god norsk fjerding lang med store dyrkningsfelter. Ligeledes er der store strækninger dyrknings- land tilhørende gaardene Aamot, Ødegaarden, Bevring, Grepstad, Viken, Aalhus, Nedrebø og Øvrebø Samt Sve(lal. HerredsStyrelsen har anslaaet omkoStningerne ved dyrkningen af l maal til 6O—70 kr. Hj emmehaVnene er tildels beVokset med lyng, ener og tildels myret og er derfor utilstrækkelige. Fj e l d b eite rn e er af forskjellig beskaffenhed, dels maadelige,„ dels gode. De ligger i regelen 5 a 8 km. fjernt fra gaardene- eller i sideda1e Stødende til hjemmehavnene. Kreaturhol d samt fj ærkræ i Jø1Ster herred 1ste ja- nuar 1891: Heste . . 4 l 7 Storfæ . . 4 588 Faar . . . 5 4 1 O Gjeter . . 706 Svin . . . 423 Rensdyr . 4 Høns . . . 198 Ænder ........ . 2 Hesteavlen er af Vigtighed i JølSter. Der er følhopper paa- de fleste gaarde, og Statens stamhingst eller præmiehingst an- vendes som regel til av1. Kvæget er Stedegent; paa nogle gaarde er dog blandet lidt med telemarkskVæg af en i sin tid fra Telemarken indført okSe. Der er gode sauer, mest cheviot. Gjeterne har i mange aar været i aftagende, men de be- gynder nu at holde flere gjeter. Der sælges ogsaa hornkvæg. My r forekommer paa de fleste gaarde inden herredet og optager mangesteds større vidder baade af ind— og udmarken. Større myrer er der paa gaardene Fluge, Støvring og nedover mod Før(le herred. G;jesdalsmyren i GjeSdalen er flere km.2 I den tørre aars- tid kan den næsten overalt passeres med heSt. Maaske kunde den udtappes og blive eng; til korndyrkning ligger den for høit. Gode torvmyrer findes mangested, men de ligger omtrent ubenyttede.