Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/407

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest402 NoR1)BE BERGENHUS AMT. Stardalselven danner Ly)Zgstad“fossen, HeggeimsLfosseøz, derhos et par stryk ved Heggeim og et ved Jutekle1íiW“en nord for gaarden Klakegg. I de mange tvere1ve, som kommer fra fje1dsiderne, er flere større fosSer og større stryk. Indsj øer. Efter karterne er der 30 —Z—an(Ze, der helt eller delvis tilhører herredet. Jølstervatn er det største vand og strækker Sig fra Nedre Vassenden 11ordøStlig med en bredde af 1.8 km. til Aa1huS kirke, hvor vandet bøier i østlig retning til Sanda1sgaardene og derfra med omtrent samme bredde nordøst1ig til Heggeim, hvor det igjen bøier mod øst til mellem Fyglestrand og pladsen Havnen, hvor bredden er 1.3 kn1., herfra gaar en arm nordøStlig ind til gaarden Skei og en i sydøst under navn af Kjøsnes)Í’jorden til henimod gaarden Lunde. Fornem1ig den nordre bred indtil Skei er dyrket og bebygget, men herfra til KjøSneSfjordens bund er kun et par gaarde og p1adse. Sydbredden er mindre tæt bebygget. Vandets 1ængde fra nedre Vassenden til KjøsneSfjordenS bund er 29.5 km. De øvrige vande er alle ganske smaa. Jølstervatn lægger sig ikke før jul. Det gaar op u11der- tiden først i mai, undertiden noget senere. IndSjøer: Km.2 Kupevatn . . O.4 Stikke1vatn . . 0.4 Skredevatn .... . O .(3 J ø1stervatn ..... . 40 .O Vand ved AardalsSæter. . 0.2 Vand nord for Dvergda11 . . 0.2 Vand i Grønda1en . . . 0.2 Del af Jølstra .... . 0.5 Sanda1svatn .... . 0.2 GjeSdalSvatn .... . 0.2 Vand nord for Støvring . . O.1 20 øvrige smaavande . . . . O.5 Samlet areal af ferskvand. . 43.5 Rig paa fisk er JølStervatn, Skredevatn, Bo1setvatn og Pauls- vatn samt et lidet fje1dvand paa gaarden Dvergsdal og et fjeld- vand i gaarden Veitebergs fje1dhavn, kaldet Skidnevatn. Derhos er elven, der løber ud af Jø1stervatn, og Stardalse1ven, der ud- nmnder i Breimsvatn, rig paa fisk. Der findeS kun ørret. Jølste1—vatn er et godt fiskevand, og somme aar fiskes der