Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LYSTER HEBBE1). 35 to fa1d, af hvilke det høire, som er det størSte, styrter sammen- hængende ned i da1bunden, medens det venstre i fa1dets halve høide atter de1es i to. De Ved Vandets fald i skum op- løste masser stiger op i tykke skyer, saa at faldet Selv skju1es som bag et taages1ør, og et uophørligt støvregn falder i den øvre dal. En fjeldsti fører tæt op til fossens begynde1se, hvorfra man kan se næsten 1odret ned over faldet og endvidere dalen udover til fjorden. Krokedalselven springer ud nær Aarda1 grændse søndenom Grubefjeld og danner paa sin Vei vestover grændsen mod Hafs1o, lige til den falder i Lysterfjorden forbi gaarden Kroken. Den danner Hun(lefossen, et ganske vakkert dobbeltfald. W Nedslagsdistrikter. Km2. Del af Josteda1se1venS vaSdrag . . 289.0 Dalsda1se1ven ........ 83.6 Del af Mørkrisdalselvens vasdrag . 285.8 Del af Fortundalselve11s vaSdrag . 465.8 Del a-f Uttla (Aardalse1ven) . . . 229.6 IndSjøer. Inden herredet er 231 større og mindre ind- sjøer. De fleste er smaa og ingen meget store. “ De største er: “4aset1)atn . . 3.5 km. langtWog indtil O.9 km. bredt Ilvatn . . . 4.1 » —-»—— 1.1 » — SkaaZevaZØZ2 . . 3.0 » —»— 0.7 » —- Pr(estesteinvatn 3 .9 » —— » —— 1 .() » —- EidSvatns dybde er før angivet (bind I pag. 322.) Egnen omkring I1vatn (1313 m. o. h.) er et øde, vildt fjeld- landskab med det store, endm1 sent i juli helt isbe1agte vand i midten, og til siderne er kun ur og sne og is og intet andet. Høide o. h. Km’2 i m. Nord1igste, største vand i Midtda1en . O.1 Sydligste —»— —-»—— . 0.2 Sydligste af 8 vande ø. for Vet1edalsnaase 0.3 Ilvatn ............ 3.0 1 Vand i Rausda1en . . . 0.3 Vand S. for Greinhaug . . . 0.1 Største vand i Martedale11. . O.6