Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest34 NoRDRE BEBGENHUS AMT. staar af granit og naar op i Jostedalens is og sne. Ellers er her gneis det faste fjeld og over den skifer og høifjeldskvarts. Skiferen optræder tildels paa Lysterfjordens nordvestre side og giver her frugtbart land. Den staar ogsaa i høiden i Fortun- dalen og giver gode beiter. I Kroke(lalen er nogle terrasser, en lavere —58 m. og en høiere 131 m. I Fortzm(lalen mellem Lysterfjord og Eidsvatn ligger løse masser, der bestaar af sand og rul1estene. En ikke synderlig jevn terrasse paa elvens venstre side har en høide af 8 m.; de løse masser skraaner til en flade ovenfor Eide opimod fjeldsiden paa dalens venstre side, hvilken flade har en høide af 33 m. Hvor Mørkrisdalen udmunder, ligger ter- raSSer ved Bo1stad; bag BolStad har terrassen en høide af 119 m. Bag denne terrasSe ligger en flade 33 m. o. h. Ved Lyster (Dale) hovedkirke, hvor Dalsdalen kommer ned, er terrasser paa 29, 74 og 89 m. og den høieste ved Skaar 130 m. Inderst i Gaupnefjorden, hvor Jostedalen og Engedalen støder sammen, er terrasSer; udfor Engedalen ligger i hoveddalen 3 ter- rasser foruden nogle mindre. Omtrent 2 å 3 km. op i hoVeddalen ligger Høgem-oens ter- rasSer 96 m., og ovenfor dem1e synes der ikke at være terrasser i Jostedalen. Elve. Foruden mange mindre fjel(lbække er der i Lyster l1erred 4 større vasdrag med bielve, nemlig (Wla, Fortzmdalselven, 2I[ørkris(lalselven og Joste(lalselve)z, —hvilke før er omtalte under de større vasdrag (I pag. 276, 28l, 283 og 286). Hertil kommer Dals(lalselven, Feigume1ven og KrokedalSe1ven. Z)(lZ8(Z(lZS’(’Z(?(’)l springer ud mellem Vardefjeld og Fivlenaase og løber først et stykke nordover, men bøier saa sydover og falder mellem Vold og Kvale i Lysten-fjorden Den modtager tilløb af: K()lstadelvm, som springer ud i egnen mellem Kongsda1snaase og Raufje1d, rinder Sydover gjennem Smørvivatn og Kringlevatn samt falder i DalSdalselven nedenfor Kolstad. þV(’lÏ()Vll))l(?ZI)(’)2 kommer ind fra Aa1—dal nordom Grubefjeld, rinder først sydover og Saa vestover gjennem flere smaavande og falder forbi Feigum i Lyste1—fjorden. Et lidet Stykke ovenfor sit udløb danner elven den vakre Feigu1nfos. Feigmnjb.S“.S0en er et ved sin høide og vandmasse udmærket vandfald, som kommer ned i baggrunden af en heSteskofo1—met fjeld(lal, der gaar umiddelbart op fra LySterfj0rd. FosSen ligger øverst 446 m. O. l1. og dens fod 25l m., følgelig er foSsens høide 195 m. FoSsen deles straks i begyndelsen ved et fjeldstykke i