Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/397

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


392 NoH1)BE BEBGENHUS AMT. I herre(let er: Indre Holmedal sparebank, oprettet 1894,med e11for- valtningskapital i 1899 af kr. 23O 696.00. De ind 11striel1e anlæg i herredet er: En læstefabrik. Postaabnerier i herredet er: VViksdalen, Bygsta(l, Sande i SØ7‘l(ZZjOr(Z. A n l ø b S S t e d e r i Indre Holmedal er: Byg.sta(l (Sveenej. Bebygning. Den tætteste bebygning findes omkring Byg- stad kirke, men ellers er bebygningen temmelig jevnt fordelt i Gauldalen og denne da1s større sidedale. Der er ikke faa sætre. Indre Holmeda1 herreds matrikulskyld er 1125.1() mark. Indre Holmedal herred —har ifølge den trykte matrikul- fortegnelse 129 gaardsnummere, hvilke efter heri-edets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 8.72 mark. Ved udgangen af 189O var herredets ga-ardsnummere delt i 392 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter Opgaverne ved folketællingen i 1891, var samlet i 368 selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 33.()ö mark. Gjennemsnitsværdien af sky1dmarken i 1894—l898 var kr. 1312.00, i 1895—1899 kr. 1356.()O efter de officie1le statistiske bereg11inger. Efter sorenskriverens opgaver over solg“ce faste eiendomme i l895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 16 eiendomme betalt med kr. 973.00. Opgaverne over husdyrhold og udsæd er fra Opgaverne ved folketællinge11 i 1891. Indre Holme(lal pr(estegaard, Steie)a, har ikke været reduceret i henhold til lov af 19de juni 1882. Skylden er 9.97 mark. Efter sognepræstens skematiske opgave af 1891 har gaarden følgende arealer m. v. Hovedbruget. Indmark 14 ha., udmark 180 ha., skog 17O ha., hvoraf uproduktivt 45 ha. SkOgen, som bestaar af furu, birk, or og ener og er underlagt skogvæsenets bestyrelse, opgives at være tilstrækkelig til gaardens behov af brænde, gjærdefang og hustømmer. Besætning: 2 heste, 1O storfæ, 5 smaafæ. Avling i driftsaaret 1889—-189O: 7 hl. havre, 50 hl. poteter og 27 0O0 kg. hø. l à 2 husmandspladse med besætni11g: 5 storfæ, 4 s1naafæ og av1ing: 14 hl. havre og 35 hl. poteter.