Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/396

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1NI)BE HoI.MEI)A1. HERRED. 391 Der sælges en mængde heste, ungheste kjøbes og opdrættes. Ligesaa sælges en hel del kvæg til slagt Smør sæ1ges, og der er nu flere meierier. Der har tidligere været fodret daarlig, men efterat meierierne er kommet istand, er det blevet bedre med det. Der tilvirkes lidt gammelost. Æort sees ikke sjelden, i flokke paa 3 til 4 stykker kommer den ind paa indmarken. De større myrer i herredet er paa gaardene Sygnen, Osen, Leirvik og Ifielmela)2d. StørSte(lelen er muldmyrer skikkede til dyrkning. I herredet er der endel torvmyrer, men da her som regel findes tilstrækkelig ved til brændsel paa hver gaard, benyttes næsten ikke torv, og Som følge deraf er myrerne ikke blevet undersøgte. Indre Holmedal har bedre skog end Ytre Ho1medal; her er l03 km.2 skog, hvoraf 25 km.2 furuskog og 78 km.2 løvSkog, mest af birk. Størstedelen baade af furuSkog, birkeskog, aSp, or og ener er væksterlig. Granskog er her ikke. I Indre Ho1meda-l er der adskillig furuskog. Der udføres flere hundrede voger bark. Af træer vokser i herredet: furu, birk, or, asp, rogn, 1i(lt heg, selje og ener. Bygningstømmer kjøbes ikke, og Salg af brændeve(l er af megen betydning. Der sælges en hel del tønder og bark. MiddelpriS i 1895 var pr. meterfaVn ved: kr. 11.()() for birk. De gaarde, som har den meste Skog, er: Steien, Birkeland, Hauge, Øksnelan(Z, Dysjela)2d, Solaasen, KZjelstad, Strand, nedre, Strand, øvre og EaZling. Her fiskes lidt torsk, sei, laks, kveite, hvitting og Si1d. Hjemmefisket har især i den sidste tid været af liden vigtighed. Der er skifer i Fauskej)’el(l og Nonskletten. Ved udgangen af 1895 var her 8 personer, som drev land- handel efter bevilling eller hande1sbrev. De vigtigste handelSsteder var-: Ei(levik, Hvideneset eller Leirvik, ()sen og Sande. Der var 4 indskrænkede rettigheder til udskjænkning af ø1. 1 .