Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/382

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


YTRE HOLMEDAL HERRED. 3377 vold grændse og indtil Eikenes. Østenfor dette nes og indtil syd for Laukelandshesten er kun et par p1adse, naar undtages fje1dgaa-rden Fosseda1. Fra Laukela-ndshesten og indover til Indre Holmedal er langs stranden endel gaarde og pladse. Der er omtrent l sæter til hver gaard. Ved kongelig reSolution af 21de april 1893 blev det bestemt,. at fra 1ste januar 1894 skulde Dale anneks gaa over til at være hovedSognet. “ Ytre Hol111edal heri-eds matrikulskyld er 1127.59 mark. Ytre Holmedal herred har ifølge den trykte matrikulforteg- nelse 136 gaardsnumn1ere, hvilke efter herredets nuværende ma- trikulsky1d havde en gjennemsnitsskyld af 8.29 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaar-dsnummere delt i 382 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaver11e ved folketællingen i 1891, var samlet i 368 selVstæ11dige beboede brug, hvis gje11nemsnitlige størrelse efter deres matrikulsky1d var 3.04 mark. 2 brug af skyld 8.8(t) mark er skogeiendo1nme tilhørende forstvæsenet. GjennemSnitsværdien af sky1d1narken i 1894—-98 var kr. 1411, i 1895—99 kr. l394 efter de officielle statistiske bereg- ninger. Efter sorenskriverens opgaver over solgte faste eiendomme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 11 eiendomme betalt med kr. l O12. I gjennemsnitsberegningen her er ikke medtaget et 12te salg, hvor usedvan1ig stor l1usværdi har bevirket uforholdsmæssig stor pris paa matrikulsky1den. Opgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Ytre Holmeáal pr(es(egaar(l, Bjerge)z eller ]3j(3l’g(’)*l8, af skyld 4.69 mark, har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Efter sognepræstens skematiske opgave af 189l har gaarden følgende area1er m. v.: H()vedbruget. Indmark II ha., udmark ikke opmaa1t, skog 4O ha. Skogen bestaar af or; den er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. Besætning: 1 hest, 11 storfæ, 2 ungfæ, 3 kalVe. Gjennemsnitlig av1ing i 1889—9O: 4 hl. havre og 70 hl. poteter. 1 h-usm(m(lsplads paa 2 ha. indmark. Besætning: 4 storfæ, 11 Sma-afæ. Gjennemsnitlig av1ing: 3 hl. havre, 12 hl. poteter. Ei(Zsvol(lsman(l Nicolai Nielsen var sognepræSt til Ytre Holme(lal, senere provst og Sognepræst til Borgund paa Søndmøre; han døde 1Ode juli 1854 og er begravet paa Borgund kirkegaard ved Aalesund.