Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/383

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


378 N()H1)m-: BERG1—:NHCS AMT. HerredetS største jordbrug er gaarden Holmedal i Holmedal Sogn, af skyld 2O.3(3 mark, med 6 husmandSpladSe. Samlet hus- dyrhold i 1891 Var: 3 heSte, 46 storfæ, 8 faar, 1 gjet, 8 svin, 7 l1ønS. Sam1et udSæd i 1890 Var: 9 hl. haVre, 4 hl. haVre til grønfoder, 26 hl. poteter, 6 kg. græSfrø, 35 ar til turnipS, 9 aar til kaa1rabi, 4 ar til gulerødder, 0.5 ar til kjøkkenhaVevækster. Hellerik og Sam“(lalen i H0lmeda1 har en matrikulskyld af 19.59 mark og l2 huSmandSpladse. Samlet husdyrhold i 189l Var: 7 heSte, 63 Storfæ, 128 faar, 4O gjeter, 12 Svin og 4 høns. Samlet udSæd i l89O Var: 3O.6 hl. havre, 1 l11. haVre til grø11— foder og 41.9 hl. poteter, 7 kg. græSfrø. DaZe og Ø—§fenstad i Da1e Sogn, af skyld 1().8O mai-k, har 7 hus111andSpladse. Samlet huSdyrho1d i 1891—Var: 4 heste, 36 Stor-fæ, 59 faar, 4 gjeter, 3 svin, 14 høns. Sam1et udsæd i 189() Var: S hl. havre, 20.2 hl. poteter og l ar til kjøkkenhaveVækSter. Matriku1skyl(l me11en1 5 og 1O Sky1dmark har følgende 36 gaarde: I Ho1me(lal: Vik (af Skyld 5.46 mark) med 2 husma1ndSpladse. Vik (5.15) med l huSmandsplads. E)zgebøen (8.62) med 1 husmands- plads. Li-meter (6.(31) med 3 11usmandSp1adse. Rivedal (6.12) med l husmandSp1adS. Ri1)edal med 2 husmandspladSe. Rim- ‘.lal og Hylsæ1“er (5.:3O) med 2 husmandsp1adSe. Helt (7.03) med l huSmandspladS. Læse (5.27) med 21Z‘2 husmandsplads. Eiken (5.4()) med 4 husmandSpladse. r-1as1aes, ytre-e, kaldes Nigare11 (8.22) med 2 huSmandspladse. Eike)“ol (6.1()). ]ÍZZsse (ö.99) med 2 hus- mandspladSe. Hovl(m-d, skrives almindelig Haugland (5.89) med 1 huSma.ndSplads. I Da1e: LaukelaW)z(l, skrives almindelig Løkeland (5.41) med 2 husmandspladse. ZJ(l2lkGZ(l72(Z (5.0Ö) 111ed 2,1’‘s huSmandsplads. Laukeland (5.88) med 2IZ‘s husma11dSp1ads. Norddalen (5.27) med l husmandsp1ads. NO7“ddGWZ6)2 (5.04). Øie (6.36) med l husmands- pladS. Flekke (6.49) med andel i 5 husmandSpladse. Flekke (5.01N med andel i 4 husmandspladSe. Flekke (7.44) med andel i 8 husmandspladSe. Flekke (6.23) med andel i 6 huSmandSpladSe. [(]elkjø)z, udtales Illkjenn (6.61) med 2 huSmandSpladSe. Igelkjøn (5.15). Soleim (8.33l med 2 huSmandSp1adse. ZJO72W8Z(l)7(Z (6.02) med 3 huSmandSpladSe. Svinevik (5.14) med 3 husmandSp1adSe. Remm- st-røm (5.2O) med 1 huSmandsp1ads. I Guddal: Bjordal (5.97) med 1 husn1a11dsp1ads. Steins(etea-— (5.29). ]J(Z77g6’tl(l72(Z (5.42) med 1 l1usmandsplads. Svartejossm (7.53) med l huSmandSplads. ])ingsøre)z (6.19) med 1 husmandSpladS. Hagen (5.15) med l husmandSpladS. Matriku1sky1d 1ne1lem 3 og 5 skyldmark har 128 gaarde 154 brug har i matrikulSky1d 1ne1lem l og S Skyldmark og 47 brug har matrikulsky1d under 1 mark.