Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/375

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


37O NoB1)RE BERGENHUS AMT. redsgrændsen og løber mod nordvest med ringe fald forbi Bræn- dehaug ud i fjorden. Gjøl(mgerelve)a danner afløbet for de betydelige vande: Fugle- vatn og TyssedalSvatn, fra hvilket sidste den løber mod vest og falder forbi Gjø1anger i Gjølangerfjorden; den fører en betydelig vandmasSe. Gud(lalselven er tidligere omtalt under de store vasdra-g (bind I, pag. 291). .Z)(tZS(’Zv(972 kommer fra nogle Smaa tjern mellem Skratleheien. og SteinSetheien i nærheden af grændsen mod Indre Holmedal og løber nordvestlig ned gjennem Vasda1en under navn af Vas- (7alsel-ven, optager foruden andre mindre tilløb N ordda1se1ven, danner Myk1ebostvatn og løber under navn af Da1Selven med ringe fald i nordvestlig retning ned gjennem Dalsbygden og falder forbi Dale kirke ud i fjorden. ’ Over elven fører ved Leite en stenbro for hovedveien. Sagvikelven, der danner grændsen mod Indre Holmedal, kom- mer fra Vestsiden af Høgenaava og løber i nordlig retning ned gjennem SagVikdalen, optagende ti1løb fra tjernet nordenfor nævnte fje1d, og falder forbi SagVik ud i Dalsfjorden. Større fosSefald er i herredet: Fosvih;fossen, Laukelandsjossen, Haaland.s;fossen, Harej’ossen med et par mindre fald i vaSdraget ovenfor F1ekke, Gjølangerj’osse)a og ZV)’OZZ8;fO88é))— paa gaarden Engebø. D Neds1agsdiStrikter: Gjølangere1ven . . . . . 18.4 km.2 Del af Gudda1selven .... 202.4 » Del af Da1selven . . . . 60.8 » Del af Dyrneslibækken. . . ]2.4 » Indsj øer. Efter karterne findes 252 ferskvande, der helt eller delvis tilhører herredet. De fleste vande er smaa De større vande er: Tysse(lalsvatn straks Søndenfor Gjølangerfjord har temmelig bugtede bredder. Dets 1ængde er henved 5 km. med en største bredde i den østlige del af 1 km. Faglevatn, straks østenfor dette og forbundet med samme ved en kort elv, er 2 km. langt og 2 km. bredt. ])angsjøen ved Myklebostheiens østskraaning er lidt over 2 km. lang og ca. 0.5 km. bred; kun 1.3 km. — den nordøstlige del —— falder i dette herred, resten i Hy11estad. Færdse1 fra Haavaag over til Aafjorden foregaar over Langsjøen.