Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/365

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


360 NoBnBE BERGENHCs AMT. Postaabnerier i herredet er: KOl’88ll)ld, Sta-venes, .4skvold, Atløen, Buelan(lef og YmIesta(I. Anløbssteder i Askvold herred er: “ Kors-semd, Grytøre, Sauesund, Askvold, Starenes, I“’ndesta(l, Bare- lan(l (Værø), B—e1skø,;1tløen (H(erland). B e b y gni11 g. Herredets strandsider paa fa-St1andet er bedre bebygget, end almindeligt paa Vestlandet Ogsaa øerne har endel bebygning, saaledes At1øen, Tvibergø, Alden, Værø m. fl. AskVold herreds matrikulskyld er 647.56 111a1’k. Askvo1d herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 79 gaards11ummere, hvilke efter herredets nuværende matriku1sky1d havde en gjennemsnitsskyld af 8.2O mark. Ved udgangen af 189O var herredets gaardsnummere delt i 263 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen i 1891, var samlet i 256 selvstændige beboede brug, hvis gje11ne1nsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.53 mark. Gjennemsnitsværdien af sky1dmarke11 i 1894—-1898 var kr. 1179.0(), i 188)ð-—W—1899 kr. 1174.()O efter de officielle statistiske beregninger. Efter sorenskriverens opgaver over so1gte faste eiendOm1ne i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte l2 eiendOm1ne betalt med kr. 902.00. 0pgaverne over husdyrhold og udSæ(l er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Ma-trikulskyld over 5 mark har følgende gaarde: Askr-old pr(esfegaar(l heder Ask-2—ol(l, ve-dre, har skyld 9.Ö9 mark og er ikke reduceret i henhold til lov af 19de juni 1882, hvorimod det præstegaarden tilliggende underbrug Heggøen, af Skyld 1.75 mark, er solgt i henhold til nævnte lov. Præstegaar(len har foruden en Sæterhavn, der ikke er opmaalt, følgende arealer: Dyrket ind1nark . 9.241 ha. U(lyrket indmark . 7.482 » Tu11 og have . . . 0.48() » l7.203 ha. Hj emmeudmark . . . 2 ti .26O » Udmark paa Præstøen. . . 26.511 » 0verføreS 59.974 ha.