Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/330

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SULEN HEBBED. 325 Anløb S stede r i Sulen herred er: Krakhelles2md, Sule)Z; (Sl?6í72‘S‘l(72(Z), rVam-())Z, T(mge)zesmag, L(mgø. Bebygning. Øen er væsentlig bebygget af en fisker- befolkning, hvis gaarde og pladse ligger spredt rundt om paa øerne langs disses kyst. De fleSte gaarde ligger paa Indre og Ytre Sulen, Steinsundø, Ravnø og Nesø; de øvrige øer er dels bebygget med en enkelt gaard eller plads, dels ubebygget. Sulen herredS matrikulskyld er 2l6.92 mark. Sulen herred har ifølge den trykte matrikulfortegne1Se 61 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af mark. Ved udgangen af 189O var 11erredets gaardsnummere delt i 148 særskilt sky1dsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen i 1891, var samlet i l41 selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.54 mark. . Gjennems11itSværdien for skyldmarken i 1894—l898 Var kr. 1020.()(), i 1895—-1899 kr. 9ö9.()() efter den officielle statistiks beregninger. Efter sorenskriverens opgave over so1gte faste eie11(lon1111e i 1895 er sky1dmarken gjen11en1snit1ig, for de i 1895 Solgte 5 eien- domme, betalt med kr. 924.00. 0pgaverne over husdyrho1d og udsæd er fra opgaver-He ved folketællingen i 1891. Suhm p)“(estegaard bestaar af dele af gaarden Ha;”bakke, ind- kjøbt i henhold til kgl. reso1. af 14de mai 1891, efterat Su1en præstegjeld var blevet oprettet i 1887. Gaarden, der har en skyld af tilsammen O.75 mark, er paaregnet at kunne føde 1 heSt, ca. 5 kjør og nogle faar. Følgende 12 gaarde har matriku1Sky1d 111elle1]1 3 og 5 mark: TllRgO(Zd622l af skyld mark. Husdyrhold i 1891 var: 19 storfæ, 49 faar, 3 gjeter, 1 svin, 1O høns. Udsæd i 189O var: 3 hl. poteter. Laagø(1n af skyld 3.84 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 heSt, 21 Storfæ, 9O faar, 2 gjeter og 1 svin. Udsæd i 1890 var: 2 hl. havre og 4 hl. poteter. Laagøen af skyld “3.84 mark. Husdyrhold i 1891 var: 21 storfæ, l16 faar og 1 svin. Udsæd i 189O var: 1 hl. havre og 4 hl. poteter. Stokkevaag, af skyld 3.69 mark, har 1 husmandsp1ads. Samlet hySdyrhold i 1891 var: 1 hest, 20 Storfæ, 71 faar,12 gjeter. Samlet udsæd i 189O var: 4 hl. havre og 3.4 hl. poteter. Steinsund, af skyld 3.73 mark, har l huSmandsplads. Samlet