Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/322

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SUI.EN HEBH1—;1). 317 Ytre Steinsund mellem Ytre Sule11 og Ravnø danner den indre seiled fra Sognesjøen nordover. — Dalesr2md er et smalt sund mellem RaVnø og Steinsundø; det benyttes ogsaa, skjønt mindre, so111 seilled. Indre SteinsiZmd ligger mellem Steinsundø og Indre Sulen, Samt KraakhellesW2md mellem Indre Sule11 og Losneø (i Gulen). Af mindre fjerde og bugter er: Bøn-(lalsjîjorde)a, der gaar ind paa sydsiden af Ytre Sulen, 4 à 5 km. i nordlig retning. Bjø-mej)oɔ-den gaar 5 km. nordover ind i Steinsundøen paa dennes søndre Side. ÂÝ68(åZ’].OT’d6)2— gaar 6 a 7 km. i nordlig retning ind paa Indre Sulens sydside og er ved et ikke fuldt 1 km. bredt eid skilt fra den paa SammeS nordside indgaaende Hagej§“oT“d. Længere øst gaar .DO7llb(3ZjOT’d og Ø—S—trej)or(l ogsaa fra nord- siden ind i Indre Sulen, den første i S dliCP retning den anden 3 km. i Sydøstlig retning. l-lavnene paa Ytre Sulens sydvestlige Side og ved Utvær er samtlige kun for mindre fartøier. UI“vær havn mellem sydpynterne af Utværøerne har 5 favne vand og sandbund. Man bør hale sig saalangt nord i havnen som muligt; her er 2 favne vand. Husø havn mellem Store Husø, Jesperh()lm og Kraakøeme be- nyttes kun i nødstilfælde. Den har 7 favne vand, flere steder fje1dbund. Husø havn, besøges for tiden kun enkeltvis af vind- drivere, tidligere under Vaarsildfisketiden var der hundreder af baade med logis— og kjøbefartøier, Som fandt tilhold der. Den egentlige skibSbaVn er vistnok udsat for sudrag, men mindre fartøier, fiskefartøier og baade kan finde betryggende til- hold i indenfor liggende Sunde, ligesom der ogsaa er en rumme- ligere baadhavn lige ved handelsstedet. Indrevæ)“. Mellem Indreværøerne kan smaafartøier ankre paa 2 til 3 favne vand IndSeilinger11e er saa vanskelige og trange, at man maa været kjendt paa stedet for at kunne komme ind. Gjønøvaag har ankerplads paa 5 favne vand for smaafartøier. Kolgravhavn har l2 til 5 favne vand, evjebu11d og 2 fortøi- ningsringe. Paa Vestsiden af Ytre Steinsund kan ankres ved Noren Saa- vel i søndre som nordre vaag. Her er ankerplads paa 6 til 7 favne vand for mindre fartøier; god sandbund. Begge va-ager er aldeles rene, naar undtages lidt slaggrund inde ved bunden og ved indløbene. Paa Vestsiden af 1ede11 1ne11em Ytre Steinsun(l og Laagø- fjorden er følgende ankerpladse: Borholmszm(l, mellem Borholmen og Olderkalven ret god anker- y::ɔ c)

+;;È