Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.YSTEB HEBRE1). 27 Dalen har steile Sider, og gaar ved gaarden Vigdal ind i Jostedalen herred. I den nedre (le1 er Joste(lalen mere aaben og forholdsvis godt bebygget; længere opefter dalen er kun spredte gaarde og pladse. Strækningen mellem den nedre del af Joste- dalen og Mørkrisdalen med dens fortsættelse Rausdalen har en forskjellig natur i den veStre og nord- østre del. I den vestre del er fjeldene lavere, og mere u(lstykket end i den nordøStre del, hvor man atter konm1er op i vilde bræer. Den del af den heromha1ndlede strækning, som begrændseS af Jostedalen i vest, VigdalenS nedre del i nord, Dalsdalen i øst og Gaupne— og LySte1—fjorden i syd, falder steil af til alle Sider und- tagen mod sydøst til LySterfjorden, hvor der langs fjorden er en forholdsvis bred, tæt bebygget og godt dyrket strimmel, der hører til Sogns vakreste dele. Inde paa fjeldet er der vande, myrer og bredere dalforsænk- ning-er. I den nordvestre del ligger Vá7“(Z6ZZ).8Zd6t med den lille Grimakl(mten paa sydøstSiden; paa Vestsiden følger med steilt fald mod JoSte(lalen Kolnaase, 793 m. Paa sydsiden af Vardefje1det ligger Rydalen; mellem denne og den snevre E)ag(lal gaar fjeldet Smaatoppet ned mod JoSte- dalens nedre del, og nederst kommer den lille aabne bygd om Gaupne kirke, hvilken fortsætter i bakker paa Engdalens østre side. Paa nordvestsiden af Engdalens øvre del ligger J(e1“gol(le- n1ipe)2, 119O 1n., og paa den anden side SfangZ)“el(Z 13324 m., den første ligger sydvestfor Hegdalsvatn, den anden sydfor Hille- setvatn. Længerei syd ligger paa Engdale11s østSide den 813 m. høie Raube1—gholteɔ2, skraanende steilt af saavel vestover mod Eng- dalen som sydover mod Gaupnefjorden. Mellem Døsene1venS dalføre og DalSdalen kommer ma-n op i høiere land; her ligger de to mindre, adskilte bræer Fivleɔ)aase, 1431 m., og .]agershaug. Dalsdalen gaar mellem gaardene Vold og KVale op fra Lyster- fjorden i nordvestlig retning og gjør norde11om Fivlenaa-se en skarp bøining sydover mellem denne og Vardefjeld. Denne steile dal er bebygget i hele Sin længde, i den nederste del temmelig jevnt, høiere oppe er den spredt bebygget med sætre, og saa er der en enkelt fjeldgaard. Dalen blir ikke langt fra fjorden smal som en trang rende, der fører fladt ind- over til gaarden Kilen. Den ender i en botn. Paa nordsiden er Sidedalen Kolstarlelve)zis dalføre som gaar nordover mellem Katteørenaase og Kjindfokfjeld om Kringle— og