Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


26 NoRDRE BEHGENHUS AMT. ligger den lavere Solsetnaase, som falder steilt af saavel vest- over mod TunSbergda-len som sydover mod Leirdalen og øst- over imod JoStedalen; mellem Tunsbergda1sVatn og den øvre del af Leirdalen gaar fjeldet over i en mere flad, aaben og tildels myr1ændt da-lSænkning, i hvilken Leirdalens gaardklynge ligger. Leirdalen er en Sidedal til Jostedalen; straks nordenfor Leir- mo gaard og plads gaar den fra Jostedale11 østover til Tunsberg- dalsvatn, bøier omkring dette under navn af Tzmsbe)“gdal nordover; den er bred, aaben og imyrlændt lige op under Tunsbergdals- bræens moræner; denne bræ ligger i dalen. Medens en del af Leirdalen paa nordsiden er forholdsvis endog godt bebygget, er dalføret forøvrigt ubeboet: fjeldene, der falder steilt af paa begge Sider af Tunsbergdalsvatn og be- holder sine steile skraaninger nordefter dalen, trækker sig for- 11e1n1nelig paa dalens øStside noget tilbage, saa dalen bliver mere aaben, end tilfældet pleier at være i disse fjelddale. Oppe under bræen gaar fra Tunsbergdalens vestSide en side- dal, T1;er(lalen, i nordVest1ig retning op mod bræen søndenom Kviteko1; denne dal og den i modsat retning (i Hafslo) opgaaende Kvamsdal er kun skilt ved et skar; søndenfor dette skar ligger langs grændsen først T()er(lalsbr(Ween og derefter He-stebræen; den deles ved en tvers paa bræen gaaende smal fjeldkam, som kaldes He.9te)a, i to dele; den søndre del er meget smal og kort. Lidt længere syd udvider ryggen sig atter om det 1606 m. høie tr. p. l-lslýørmzaase, men smalner saa atter af. Asbjørnna-ase falder af nord— og nordøSt0ver mellem Leir- dalen, JoSte(lalen og F onndalen; nordover er faldet jevnere, mod øst steilere; her ligger Leirmohovden, 561 m., der begrændseS af Leirda-lens nederste del, Jostedalen og Grø11neligrovi. Mellem Fonnda1en og KVærneelvens dalføre ligger Ramben, 111Gd steilt affald langs HafSlo grændse. Z(I.’((3l’)l-(’6’l‘t“(3)2—S’ dalføre — den sydligste a-f Jostedalens sidedale -— gaar fra denne nordfor Hagafla-ten sydvestlig op mod HafSlo grændse, som den derpaa i krumninger følger paa et kortere stykke Dalen er ubeboet i den del, som ligger i Lyster. Mellem Kværneelvens dalføre, Jostedalens nedre del samt indre del af GauPnefjorden ligger en liden del af Lyster herred, som bestaar af en fra HafSlo kommende temmelig steil fjeld- skraaning, ved hvis østre fod langs Jostedale11 er en tæt gaard- og pladsbebygning. .“Yosfe(lalm gaar i store krumninger 11ord1ig Op fra bunden af Gaupnefjorden; det er en trang og mørk dal, rig paa store jøkler, som fra Jostedalsbræen skyder helt ned i da-1“bunden; disse bræer ligger imidlertid iøvrigt næsten helt i Jostedalen herred.