Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/312

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GULEN HERBED. 307 Gaard og Gods. Bo Flemmings Datter .Ma)“garetha kom nemlig i Ægteskab med Hr. Holger Eriksen (til Bøller i J ylland), af Familien Rosenkrands, og deres eneste Barn, ()tfo Rosenkran(ls, blev da Eier af alle sin Moders mange ArvegodSer i N0rge, men døde ung l525. Derefter tilfaldt Godset en af 0ttos Sønner, Erik Ro.SWenkra)2(ls, Be- falingsmand paa Bergenhuus og Danmarks Riges Raad, efter hvis Død 1575 det kom til Datteren Sophie, som 1579 blev gift med Hr. Breide RanZov til RanZovholrm (i Fyen), Danmarks Riges Raad, Statholder i Kjøbenhavn og Befalingsman(l paa Møen, og døde 1594. En af deres Døtre, Helvig, fik derpaa Losne Gaard med Gods. Hun døde l611 efter faa Aars;Egteskab med Hr. Thage Ottesen Thott til Eriksholm (i Skaane), en meget riig Mand, Be- falingsmand paa Sølvitsborg Slot i Bleking og Danmarks Riges Raad, der besad Eiendommen 1639 og 1648 og synes at have beholdt den til sin Død 1658. Aar l661 tilhørte Losne Laugmand Hans Hanssøn i Bergen, der eiede meget Jordegods her i Egnen. Senere kom den til Familien v. AZmen og blev af Stiftamtmand Iver v. .4hnen i Trondhjem 1710 solgt (ti1lige med Stedje og Kopanger Gaarde) til Laugmand 2Viels K)za:7, som siden blev ad1et under Navn af de Knage)“z-l(jelm. Gaardens Landskyld var l639 4 Løb Smør, 2 Huder, 1 Bpd. Talg og 2 Gedeskind, og det hele Losne underliggende GOdses Skyld var (Hovedgaardens iberegnet) i 1648 441Z2 Løb l Pd. 14 Mk. Smør, 12 Huder 1ÖZ6 Bpd. Ledings- Talg, 3 Gedeskind, 11 Rd. 3ï,Z2 Ort i Penge, 2 Td. Lax, 3ïZ2 VOg Fisk og Ve Td. Salt Fisk. Eiendommen 1aae adspredt i nuværende Eivindvigs, LadvigS og ASkevo1ds Præstegjelde, og desuden havdes nogle Grunde i Bergen, samt endvidere noget Gods i Senjens Lehn, hvoraf svaredes 24, og i Tromsøe Lehn, hvoraf svaredes 11 Rdlr. i aarlig Afgift. Paa Gaarden sees Levninger af en grundmuret Bygning, der efter Sagnet skal have været sidst be- boet af en adelig Frue, og her har ligeledes forhen været en Kirke. » Rufle(lal (6.36) med 1 husmandsplads. Ved Rut1e laa kong Sverre med 20 skibe paa sit tog til Sogn i 1184 (kfr. bind I, pag. 822). Her har ligget en kirke, sandsynligvis paa en liden ø kaldet Kirkøe)z. Brosvik (7.24) med 2 hsm(lpl. Dingen (6.00) med 1 hsmdpl. Midl“el)v., ytre (5.03). ZlZídl“ll7l, ytre (5.03). Midtun1, indre (5.03). Midt“z(n,i)21dre(5.02). Østgule)2,øvre(6.78). Slengesol(5.98). Slengesol (5.63). Ei(le (5.39) med 1 hsmdp1. Ei(le (5.39) med 1 hsmdpl. Ei(le (5.39) med 1 hsmdp1. Floli (8.88). Under denne gaard ligger den halvø Guløi (Guley), hvor høist sandsynlig Gulathinget har været ho1dt. Her har været en kirke. Matriku1skyld mellem 3 og 5 sky1d1nark har 55 gaarde. 203 brug har matrikulsky1d mellem l og 3 mark og 92 brug har under 1 sky1dmark.