Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/311

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


306 —NORDRE BERGENHUS AM’I’. folketællingen i 1891, var samlet i 366 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnit1ige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.99 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i 1894—98 var kr. 1 431, i 1895—-99 kr. 1 372 efter de officielle statistiske beregninger.. Efter sorenskriverens opgaver over Solgte faste eiendomme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 Solgte eien- domme betalt med kr. 1 2l7. 0pgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaVerne ved folketæl1ingen i 1891. Gulen præstegaard. Ga-ardens reduktion er ikke helt gjen- nemført. Dens skyld før reduktionen var 13.99 mark (efter frasa1g af 4 parceller 9.75 mark). Efter reduktionenS gjennem- førelse vil gaarden foruden udmarken, der ikke er opmaalt, faa et area1 af 18.546 ha., saaledes forde1t: Hovedbrugets indmark . . 13.103 ha. 2 husmandspladse . . . 5.443 » 18.546 ha. Den er paaregnet at kunne føde (paa hovedbruget) en be- sætning af 3 heste, 1O storfæ (el1er 1 hest, 14 storfæ) og et til- svarende antal smaafæ (reduktionslovens lavmaalsgrændSe). Gaarden beholder 3 skogteige, hvori bestanden er furu og birk. Skogen er ikke tilstrækkelig til gaardens behoV. Gulen præstegaard, præstegaard i det tidligere Evenvik præste- gjeld, havde i 1891 et samlet husdyrhold af: 1 hest, 59 storfæ, 142 faar, 78 gjeter, 5 Svin og 2O høns. Samlet udsæd i 189O var: 16.5 hl. byg og 34.5 hl. poteter. 2.25 ar til kjøkkenhave- Vækster. Matrikulskyld over 5 skyldmark og med en gjennemsnits- matrikulskyld af 5.72 mark har følgende 15 gaarde, som alle ligger i det nuværende Gulen hovedsogn: Losnegaard (5.94) med 1 husmandsplads. Losnegaard (5.64). Her hørte en bekjendt æt, 1osneætten, hjemme. Om eierne af denne gaard, der tildels er omtalte i det historiske afsnit, hidsættes efter Krafl: «Den tilhørte fra 1370 til 1405 Erlan(l Philipsen, der var Høvedsmand paa Bergenhuus, og i 1416 Sønnen Eindrid Erlandsen, som 1429 og 1437 var Høvedsmand paa Tønsberghuus, og maa formodentlig ved Arv være gaaet over til hans Søn Hr. Erland Ein(lridsen, der levede 145O, og hvis ene Datter Sigrid var gift med Hr. Bo Flem- ming til Næsøen, da man finder, at deres Afkom har eiet Losne