Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/310

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GULEN HERRED. Værdi 1895 2 815 1896 843 1897 1 335 1898 584 1899 ..... 486 Ved udgangen af 1895 var her 7 personer, som drev land- handel efter bevilling eller handelsbrev; de vigtigste handels- steder var: Sygnej*est, Nyborg, Fomaevik og Skjeø;jehavn. Indskrænket ret til udskjænkning af ø1 indehavde i 1895 l mand. En landboforening eller sogneSelSkab stiftedeS i 1884 til landbrugetS fremme. I herredet er: E v e n V i k s p a r e b a n k, oprettet 1885, med en forvaltningskapital i 1899 af kr. 182 655. De in d u s t r i e l1 e a n l æ g i herredet er: Sel-vaag træsko- 4fabrik. Dingen sho(ldybfab)“ik er for tiden ikke i drift I Fem-evik er en margarinfabrik under anlæg. Smaa kværnbrug, sage og stamper findes hist og her i her- redet Kværne er der ved Klø-ett-e“it, Dingen, Eidssagen, Selvaag m. fl. Sagbrug findes paa EidSsagen og Dingen. Stamper paa Eidssage11 og Sle11gesol. I Skjerjehavn er to ishuse. Postaabnerier i herredet er: Guløen, “M“ømen, ‘S‘kje-iy“eham, Syg)zefest, Evem)‘ik, Halsvik. Der er telegrafstation i SkjeɔZjehavn. Anløbssteder iGu1en herred er: lVØømen, Sk;je)g“ehamz, G’llZØ(37l ( Nyborg), Eve)zvik, Dingen, Sygnej’e.9f. B e b y g n i n g e n i Gulen herred er i det hele spredt. Gaarde og p1adse ligger fornemlig langs kysten og tildels i de korte, fra havet opgaaende dalfører. Paa fastlandet findes derhos ogsaa enkelte sætre spredte inde i fjeldtrakterne. Øerne er Slettere bebygget end faStlandet. Gulen herreds matrikulskyld er 729.10 mark. Gulen herred har ifølge den trykte matriku1fortegne1se 116 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 6.28 mark. Ved udgangen af 1890 var herredetS gaardsnummere delt i 376 særskilt sky1dSatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved 2O — Nordre Bergenhus amt II.